The influence of a volume on the acoustics of individual rehearsal music rooms


Vol. 552 (8) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

K. Warzocha

DOI: 10.15199/33.2018.08.04

Volume 552: Issue 8
Pages 20-22
Accepted for publication: 02.07.2018 r.

The article discusses themost commonmistakesmade during the design of rehearsal music rooms. Particular attention has been paid to the insufficient rooms' volume, where musical instruments generate sounds with parameters exceeding the permissible values. Based on the analyzes carried out, the influence of volume of individual rehearsal music rooms on the sound pressure level in their interior was presented.Adivision of rooms was proposed, due to the type ofmusical instrument, as one of the ways to improve the design process of this type of rooms. Keywords: room acoustics; room volume; rehearsal music rooms.
  1. Dyrektywa 2003/10/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem).
  2. Gade Anders Christian. 2010. „Acoustics for symphony orchestras; status after three decades of experimental research”. Proceedings of ISRA 2010. Melbourne, Australia.
  3. GadeAnders Christian. 2014. „Experiences in acoustic design of rooms for music rehearsal and teaching”. Proceedings of Forum Acusticum 2014. Kraków.
  4. Gil Jarosław. 2015. Praca doktorska. „Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej”.Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu.
  5. Heringa Peter, Debby Isbrucker, Marten Valk. 2009. „Variability and Adaptability of the Acoustics in the new Conservatory of Amsterdam”. NAG/DAGA Rotterdam.
  6. Kahle Eckhard, ThomasWulfrank,Yann Jurkiewicz, Johan Brulez. 2014. „Music rehearsal rooms: loudness levels and quantity of absorption as a function of use”. Proceedings of Forum Acusticum 2014. Kraków.
  7.  NS 8178:2014. Norwegian Standard: „Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance”. ICS 91.120.20.
  8. Osman Riduan. 2010. „Designing small practice rooms for sound quality”. 20th International Congress on Acoustics – ICA 2010. Sydney.
  9. Pawlaczyk-Łuszczyńska Małgorzata, Adam Dudarewicz, Małgorzata Zamojska,Mariola Śliwińska Kowalska. 2011. „Evaluation of Sound Exposure and Risk of Hearing Impairment in Orchestral Musicians”. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 17 (3): 255 – 269.
  10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690).
mgr inż. arch. Karolina Warzocha, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej;

mgr inż. arch. Karolina Warzocha

karolinakolisz@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.04