The impact of steam turbine installation on displacement evolution of its foundation


Vol. 548 (4) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

W. Bogusz,
S. Łukasik,
T. Godlewski

DOI: 10.15199/33.2018.04.11

Volume 548: Issue 4
Pages 45-46
Accepted for publication: 31.01.2018 r.

The foundations for machines are characterized by strict limitations on differential settlements. The problem of serviceability analysis for steam turbine foundation, based on numerical modeling results, is presented. It is shown that incremental loading due to installation process has a noticeable impact on displacement evolution. Keywords: foundations formachines; steamturbine; settlement; FEM.
  1. Bogusz Witold, Tomasz Godlewski, Stanisław Łukasik. 2017. „Współpraca obiektów budownictwa energetycznego z podłożem w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych”. Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele (4): 24 – 29.
  2. Lipiński Janusz. 1969. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Warszawa. Arkady.
  3. PN-80/B-03040.1980. Fundamenty i konstrukcje wsporcze podmaszyny – Obliczenia i projektowanie.
  4. PN-EN 1997-1:2008 (+NA: 2010). Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
  5. pr EN 1990:2017. Eurocode: Basis of structural and geotechnical design.
mgr inż. Witold Bogusz Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych,Geotechniki i Betonu dr Stanisław Łukasik Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych,Geotechniki i Betonu dr inż. Tomasz Godlewski Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych,Geotechniki i Betonu

mgr inż. Witold Bogusz Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych,Geotechniki i Betonu

w.bogusz@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.11