The impact of negative temperature and sleet during technological processes on the properties of the asphalt pavement


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.14

Czyż Magdalena, Lis Maciej, Szafranko Elżbieta. 2022. The impact of negative temperature and sleet during technological processes on the properties of the asphalt pavement. Volume 596. Issue 4. Pages 82-85. Article in PDF file

Accepted for publication: 18.03.2022 r.

The article presents the impact of adverse weather conditions occurring in winter on the properties of the pavement performed during such winter conditions. In order to try to capture the boundary atmospheric conditions, beyond which the properties of the pavement significantly differ from the required ones, four sections were distinguished on which the AC22P asphalt concrete foundation and the AC16W asphalt concrete binding layer were made, in various weather conditions. The article the surface defects caused by the execution of works in inappropriate weather conditions were demonstrated.
 1. LiphardtA, Kowalski KJ.Wpływ technologii i wybranych warunków pogodowych na wykonanie nawierzchni asfaltowych. Drogownictwo. 2015; 7: 225 – 230.
 2. Janczak A. Układanie nawierzchni w niskiej temperaturze. Nowości zagranicznej techniki drogowej. 2006; 166: 23 – 32.
 3.  Spuziak W. Wykonywanie drogowych robót nawierzchniowych w niskiej temperaturze. Drogownictwo. 2000; 7: 195 – 200.
 4.  Baranowska M, Gurba A. Wyniki badań zależności wypadków drogowych od warunków meteorologicznych i próby praktycznego uzyskania tych wyników. Problemy Uzdrowiskowe. 1979; 9 (10): 143 – 153.
 5.  Piłat J, Radziszewski P. Nawierzchnie asfaltowe: podręcznik akademicki.Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; 2010.
 6.  Radziszewski P,KalabińskaM, Piłat J.Materiały drogowe i nawierzchnie asfaltowe. PB; 1995.
 7. WT-2 2016 część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne.
 8.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, D-04.07.01 v02, nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa podbudowy, GDDKiA2019.
 9.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, D-05.03.0a v02, nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, GDDKiA 2019.
 10.  Mieczkowski P. ZagęszczanieMMAw cienkich warstwach. Uwarunkowania cieplne.Magazyn Autostrady. 2006; 10: 94 – 104.
 11. Mieczkowski P. Krawędzie warstw z mieszanek asfaltowych – problem zagęszczania w technologii na gorąco.Drogownictwo. 2010; 1: 3 – 12.
 12. Jaskuła P, Judycki J. Badanie i ocenawpływu sczepności międzywarstwowej na trwałość konstrukcji nawierzchni asfaltowej. Raport z pierwszego etapu badań, Politechnika Gdańska. 2005.
 13.  Jaskuła P. Sczepność międzywarstwowa w nowo budowanych nawierzchniach w Polsce. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. 2016; 33: 225 – 232.
 14. Jaskuła P. Sczepność warstw asfaltowych wwielowarstwowych układach nawierzchni drogowych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. 2018.
 15. Cyna M, Ossola M F. Bitumen emulsions. SFERB, Paris; 2008.
 16. Mieczkowski P. Emulsje asfaltowe w drogownictwie. Czasopismo Izolacje; 2011.
 17.  Becher P. Emulsions, theory and practice. OXFORD PRESS; 2000.
 18.  Asphalt Cold Mix Manual. Asphalt Institute, USA; 2000.
 19. Merska O. Cienkie warstwy na zimno – nowe trendy w technologii drogowej.MagazynAutostrady; 2011.
 20.  Piłat J, Radziszewski P. Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa; 2010.
 21.  JanczakA. Układanie nawierzchni w niskiej temperaturze. Nowości zagranicznej techniki drogowej. 2006; 166.
 22.  Chadboum B. i inni. Praca zbiorowa: An asphalt paving tool for adverse conditions. Final report. University ofMinnesota Departmentof Civil Engineering; 1998.
 23.  West R, Watson D, Turner P, Casola J. Mixing and Compaction Temperatures of Asphalt Binders in Hot-Mix Asphalt. National Cooperative Highway Research Program, Report 648, Washington D.C.; 2010.
 24.  Stefańczyk B, Mieczkowski P. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania. WKŁ, Warszawa; 2008.
mgr inż. Magdalena Czyż, IBV Group ORCID: 0000-0002-1031-4818
mgr inż. Maciej Lis, IBV Group ORCID: 0000-0002-2102-9502
dr hab. inż. Elżbieta Szafranko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geoinżynierii ORCID: 0000-0003-1074-9317

mgr inż. Magdalena Czyż, IBV Group ORCID: 0000-0002-1031-4818

magdalena.czyz@ivbgroup.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.14

Article in PDF file