The impact of changes in the energy performance calculation rules on the results


Vol. 521 (1) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka,
Kaja Matejek-Zarębska

DOI: 10.15199/33.2016.01.12


Volume 521; Issue 1
Pages 39-41
Accepted for publication: 24.11.2015 r.

This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located inWarsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results are introduced in the graphs and compared with each other. The summary describes the impact of changes in the rules for the energy calculations results.
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej z 6 listopada 2008 (Poz. 1240).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 r. (Poz. 376).
  3. Robakiewicz M., Nowe zasady sporządzania świadectw energetycznych budynków, Materiały Budowlane, nr 1/2015, str. 10 – 12, DOI:10.15199/33.2015.01.03.
  4. Karta Ewidencyjna Zabytku Architektury i Budownictwa, Dom Osiedla Drobnomieszkaniowego. [5] Praca dyplomowa inżynierska pt. „Porównanie świadectw charakterystyki energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego wykonanych według starych i nowych przepisów w oparciu o audyt energetyczny” obroniona w 2015 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, autor Kaja Matejek- Zarębska, promotor dr inż. A. Kaliszuk-Wietecka.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, 2008.
  6. PN-83/B-03430, 2000, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
  1. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Ph. D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering
  2. Kaja Matejek-Zarębska, Eng. - Atal Construction Sp. z o.o.

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Ph. D., Eng.

TABS_R id=1018