Structural joints in precast wall structures


Vol. 546 (2) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

W. Derkowski,
P. Skupień

DOI: 10.15199/33.2018.02.10

Volume 546: Issue 2
Pages 35-37
Accepted for publication: 08.01.2018

This article focus on the issue of connections in precast wall structures. It outlines types of joints and presents selected structural solutions.

Keywords: precast concrete; precast walls; connections; structural joints.
  1. Derkowski Wit. 2017. „Budownictwo kubaturowe ze ścianami nośnymi –możliwości współczesnej prefabrykacji”. Cement Wapno Beton (5): 414 – 425.
  2. Derkowski Wit, Andrzej Cholewicki, Mariusz Niesyczyński, Piotr Skupień. 2017. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność – Zeszyt 3 – Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany.Warszawa. Stowarzyszenie Producentów Betonów.
  3. Derkowski Wit, Jan Włodarczyk. 2009. „Połączenia typu belka – słup w konstrukcjach prefabrykowanych”. Materiały Budowlane 447 (11): 18 – 21.
  4. Materiały reklamowe firmy Peikko Polska Sp. z o.o.
  5. Materiały reklamowe firmy Halfen Sp. z o.o.
  6. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz 1422)
  8. Wierzbicki Stanisław, Jan Sieczkowski. 2013. „Bezpieczeństwo konstrukcji budynków wielkopłytowych”. Inżynieria i Budownictwo (9): 473 – 478.
  • dr hab. inż. Wit Derkowski Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
  • mgr inż. Piotr Skupień Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Wit Derkowski

derkowskiwit@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.02.10