Analysis of energy consumption in office building based on real measurement data


Vol. 546 (2) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

M. Krajewska,
N. Kwiecińska,
J. Kwiatkowski

DOI: 10.15199/33.2018.02.12

Volume 546: Issue 2
Pages 41-45
Accepted for publication: 12.12.2017

In the paper a result of analysis of measurement of heating, cooling and electricity consumption in existing office building was presented. Time profiles have been shown and the power demand for heating and cooling has also been referred to the outside temperature and the solar irradiation. The division of the amount of heat and cold delivered to heating / cooling installations and air handling units is also presented. The presented data were used to draw the first conclusions on the characteristics of energy consumption and allow to propose energy efficiency measures.

Keywords: office building; heat; cold; electricity; energy audit.
  1. Alsabry Abdrahman, Maja Staniec. 2011. „Analiza zużycia energii oraz możliwości termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych na terenie Zielonej Góry”. Przegląd Budowlany. Tom R. 82 (3): 64 – 68.
  2. Bielecki Sławomir. 2017. „Analiza wybranych parametrów energii elektrycznej w budynku biurowym”. Elektro Info (6): 76 – 79.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.
  4. Kwiatkowski Jerzy, Joanna Rucińska. 2012. „Zużycie energii w centrach handlowych i możliwości jego ograniczenia”. Materiały Budowlane (473): 63 – 65.
  5. Ustawa z 20maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).
  6. Weber Tomasz. 2010. „Analiza energochłonności różnych rodzajów budynków w Polsce”. Materiały Budowlane 449 (1): 18 – 20.
  • mgr inż. Magdalena Krajewska Politechnika Warszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  • mgr inż. Natalia Kwiecińska Politechnika Warszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Jerzy Kwiatkowski Politechnika Warszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Jerzy Kwiatkowski

jerzy.kwiatkowski@pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.02.12