Static load tests of aluminum micropiles made in the STATIpile technology


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.34

Górecki Łukasz, Górecki Marcin, Halicka Anna. 2022. Static load tests of aluminum micropiles made in the STATIpile technology. Volume 603. Issue 11. Pages 123-125. Article in PDF file

Accepted for publication: 28.09.2022 r.

Aluminum micropiles made in the STATIpile technology are mainly used to strengthen existing buildings and for the foundation of new buildings in complex soil and water conditions. The basis for the analysis of pile-subsoil cooperation are static test loads. The article presents the description and analysis of the research covering: soil conditions, construction of the test stand, course and results of the research, observation of micropile behavior, analysis of results and observations.
  1. PN-EN 14199:2015-07 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.
  2. Bogusz W, Łukasiuk S. Analiza nośności pali FDP na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych Prognoza nośności pali na podstawie badań polowych według norm PN-EN-1997 i PN-B-02482. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2013; 2: 177 – 183
  3.  Gwizdała K. Fundamenty palowe, Tom2, Badania i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. I, Warszawa, 2013.
  4. Krasiński A, Gwizdała K, Kusio T, Więcławki P, Wiszniewski M Mechanizm współpracy z gruntem pali prefabrykowanych wbijanych w świetle próbnych obciążeń pali oprzyrządowanych. Inżynieria Morska i Geotechnika. 2020; 2: 72 – 82.
  5.  Sękowski J, Janosz Ł. Analiza nośności pali FDP na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych. Roczniki Inżynierii Budowlanej. 2015; Zeszyt 15: 59 – 66.
  6.  Zhengyang G, Lijun D. Field behaviour of screw micropiles subjected to axial loading in cohesive soils. Can. Geotech. J. 2018; dx. doi. org/10.1139/cgj-2017-0109.
  7. Sahajda K, Gwizdała K. Nietypowe próbne obciążenia pali prefabrykowanych. Inżynieria Morska i Geotechnika. 2008 (1): 40 – 44.
  8. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne.
  9.  PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
  10.  PN-B/02482:1983 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach.
dr inż. Łukasz Jabłoński, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-9221-8335
dr inż. Marcin Górecki, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-8746-8172
prof. dr hab. inż. Anna Halicka, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-5526-8862

dr inż. Łukasz Jabłoński, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-9221-8335

 l.jablonski@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.34

Article in PDF file