Slip resistance of floorings


Vol. 553 (9) 2018 / niedziela, 7 października, 2018

(in Polish)

E. Sudoł,

DOI: 10.15199/33.2018.09.06

Volume 553: Issue 9
Pages 20-22
Accepted for publication: 24.08.2018 r

The paper presents the classification of floorings due to slip resistance, based on pendulumtest value and acceptable angle, defined by shod foot and bare foot. The test results of the influence of non-slip impregnation on slip resistance in dry and wet conditions were presented. The criteria of floorings evaluation in the field of slip resistance were also proposed.
Keywords: slip resistance; flooring; classification; pendulumtest value PTV; acceptable angle.
   [1] Ambroziak Andrzej. 2017. „Badanie odporności na poślizg powłok żywicznych”. Materiały Budowlane 541 (9): 35 – 37. DOI 10.15199/33.2017.09.08.
   [2] Badura Lucyna. 2015. „Metody badań antypoślizgowości płytk ceramicznych stosowane w Polsce”. Szkło i Ceramika 66 (6): 21 – 24.
   [3] „Bezpieczna praca w biurze – wypadki przez poślizgnięcie”. www.bhp.abc.com.pl.
   [4] CEN/TS 16165: 2012 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces.Methods of evaluation.
   [5] DIN 51097:1992 Testing of floor coverings. Determination of the anti-slip properties.Wet-loaded barefoot areas.Walking method – ramp test.
   [6] DIN 51130:2014 Testing of floor coverings. Determination of the anti-slip property. Workrooms and fields of activities with slip danger. Walking method – ramp tesst.
   [7] L24 HSE Workplace health, safety and welfare. Regulations 1992. Approved Code of Practice; www.hse.gov.uk/pubns/books/l24.htm.
   [8] PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni. Próba wahadła.
   [9] PN-EN 13451-1+A1:2017 Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
   [10] Popczyk Jacek. 2011. Śliskość. Zasady doboru posadzek. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
   [11] „Praktyczne sposoby zapobiegania potknięciom i poślizgnięciom”. Państwowa Inspekcja Pracy. web.pip.gov.pl;
   [12] Raport z badań nr LZM01-01976/17/Z00NZM i LZM02-01976/17/Z00NZM.
   [13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 poz. 1422) wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).
   [14] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG(Dz.U.Unii Europejskiej L88/5).
   [15] Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami. 2017. Warszawa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. www.miir.gov.pl.
   [16] The Assesment of Floor Slip Resistance. 2016. The UK Slip Resistance Group Guidelines. www.ukslipresistance.org.uk.
dr inż. Ewa Sudoł, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Ewa Sudoł e.sudol@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.06