Selected properties of the soil composite materials as a structural material for the low flood embankments construction


openaccess, Vol. 610 (6) 2023 / poniedziałek, 19 czerwca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.06.08

Brzeziński Bartłomiej, Olchawa Andrzej, Wierzbicka Marianna. 2023. Selected properties of the soil composite materials as a structural material for the low flood embankments construction. Volume 610. Issue 6. Pages 32-36. Article in PDF file

Accepted for publication: 08.03.2023 r.

The paper presents the results of laboratory tests of physical and mechanical properties (compaction, compressibility, hydraulic conductivity, and shear strength) of ground composite materials made of peat, fly ash and hydrated lime. The results showed that the geotechnical parameters of the all composites are comparable. Given to these properties it may be accepted that range of working moisture is most usefulness parameter to assessment of composite as an embankment construction material.
 1. Borys M. Niskie nasypy z miejscowych gruntów organicznych dla potrzeb budownictwa wodno- melioracyjnego. Falenty. Rozprawa habilitacyjna. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. 1993.
 2.  Mioduszewski W. Wybrane problemy gospodarowania wodą w rolnictwie i na wsi. Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 1992; 158: 91 – 104.
 3. Dąbek-Szreniawska M. The influence of carbon on the production of slimematerial by some azotobacterstrains. Polish J. SoilSci. 1972; 5: 59 – 67.
 4. Olszta W. Wpływ intensywnego osuszania gleb hydrogenicznych na ich właściwości retencyjne i przewodzące. Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. 1998; 19/3: 25 – 39.
 5. Zogg i in. Compositional and functional shifts in microbial communities due to soilwarming. Soil Science Society ofAmerica Journal. 1997; 61 (2).
 6. Olchawa A. Właściwości gruntowych kompozytów jako materiału do budowy obwałowań przeciwpowodziowych. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Rozprawy naukowe i monografie, Falenty. 2003.
 7. Karta charakterystyki. Wapno budowlane EN 459-1CL 90-S.Wapno hydratyzowane. Trzuskawica S.A.
 8.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole podział i opis gruntów.
 9. Żygadło M. Woźniak M. Obserwacje zmian właściwości popiołów powęglowych w procesach wietrzeniowych. Energetyka. 2009; 11: 771 – 715.
 10.  Brzeziński B, Iskra -Świercz D. Heavy Metals and Metalloids Leachability from Composite GroundMaterials Peat – FlyAsh – Lime. Rocznik Ochrony Środowiska. 2021; 23: 513 – 523; https://doi.org/10.54740/ros. 2021.036.
 11. PN-97/B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
 12.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 13. PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Część 2:Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 14. Czyżewski K. et al. Zapory Ziemne. 1973. Arkady. Warszawa str. 443.
 15. Czama A, Kowalski J, Molski T. Hydrogeologia inżynierska z podstawami gruntoznawstwa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 2005.
 16. Olchawa A, Przewłocki J. Stateczność czołowego obwałowania nasypu przeciwpowodziowego jeziora Druzno. Inżynieria Morska i Geotechnika. 2013; 6: 501 – 505.
 17.  Brzeziński B, Olchawa A. Wodoprzepuszczalność gruntów organicznych jako materiału konstrukcyjnego korpusów nasypów przeciwpowodziowych. Materiały Budowlane. 2017; 11: 144 – 146.
dr inż. Bartłomiej Brzeziński, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Instytut Politechniczny ORCID: 0000-0002-0268-0551
dr hab. inż. Andrzej Olchawa, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Instytut Politechniczny ORCID: 0000-0002-6211-4375
inż. Marianna Wierzbicka, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Instytut Politechniczny ORCID: 0000-0002-9788-277X

dr inż. Bartłomiej Brzeziński, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Instytut Politechniczny ORCID: 0000-0002-0268-0551

 b.brzezinski@ans-elblag.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.06.08

Article in PDF file