Selected errors in the installation of fire doors can be found during technical survey and operation 


openaccess, Vol. 597 (5) 2022 / środa, 25 maja, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.05.07

Długosz Mateusz, Sulik Paweł. 2022. Selected errors in the installation of fire doors can be found during technical survey and operation. Volume 597. Issue 5. Pages 45-48. Article in PDF file

Accepted for publication: 28.03.2022 r.

The article presents selected technical solutions encountered in the operation of fire doors, which reduce the expected level of fire safety. The focus is on the cases that are most often omitted in publications on this subject, but nevertheless play an important role andmay decide, for example, about a safe evacuation
  1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
  2.  PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne –Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
  3. PN-EN 13637:2015-07 Okucia budowlane – Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań.
  4. PN-EN 179:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań.
  5.  Izydorczyk D. i in. Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych. Materiały Budowlane. 2014; 10: 62 ÷ 64.
  6. Sulik P. i in. Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych. XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie budowlane, 2015.
mgr inż. Mateusz Długosz, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-8050-8194

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-8050-8194

 p.sulik@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.05.07

Article in PDF file