Research on the effectiveness and efficiency of road noise barriers


openaccess, Vol. 612 (8) 2023 / piątek, 25 sierpnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.08.06

Motylewicz Marek, Gierasimiuk Paweł, Dębiński Marcin. 2023. Research on the effectiveness and efficiency of road noise barriers. Volume 612. Issue 8. Pages 29-33. Article in PDF file

Accepted for publication: 27.07.2023 r.

The paper focus on testing the effectiveness and efficiency of noise barriers. The sample results of field tests are presented for them. On the basis of the measurement results, it was concluded that tests of the effectiveness of noise barriers lead to noise reduction values at a given measurement point (usually according to guidelines in close proximity to the screen). However, this value does not allow for a full assessment of the barrier in terms of performing the function for which it was built. In order to check whether the barrier reduces noise levels at the protected buildings to at least acceptable values, it is recommended to carry out effectiveness tests understood as measurements of the equivalent sound level at points located next to these buildings. This allows a direct reference to the limit values and the correctness of the design and construction of noise barriers to be determined on this basis.
 1. Bohatkiewicz J. Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym. Politechnika Lubelska; 2017.
 2. Buczek P. Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztow. Drogownictwo. 2013; 2: 3 – 8.
 3.  Motylewicz M, Bohatkiewicz J, Dębiński M. Ekrany akustyczne – zasady ustalania położenia i wymiarow względem źrodła i odbiorcy hałasu. Materiały Budowlane, 2018; https://doi. org/10.15199/33.2018.12.21.
 4. Sadowski J. Ekranowanie akustyczne. Materiały Budowlane. 2004; 4: 53 – 56.
 5. Szymański Z, Kucharski R. Projektowanie ekranów akustycznych. Najczęściej występujące błędy w projektowaniu. Magazyn Autostrady. 2008; 11: 59 – 63.
 6. Engel Z. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN. Warszawa; 2001.
 7.  Woźniak K. Kryterium hałasu w projektowaniu wjazdów z drogi do ekranowanej zabudowy. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2012; 59 (3/2012/IV): 377 – 384.
 8. Boczkowski A. Analiza wpływu ukształtowania wjazdów na posesje mieszkalne na skuteczność drogowych ekranów akustycznych. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. 2017; 6 (1): 58 – 67.
 9. Motylewicz M, Gierasimiuk P, Gardziejczyk W. Ocena klimatu akustycznego na etapie projektowania budowy i użytkowania inwestycji drogowych. XIV Seminarium Techniczne SITK: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego. Augustów, 15-17.03.2023.
 10.  PN-EN 1793-2:2018: Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda oznaczania właściwości akustycznych. Część 2: Podstawowe właściwości izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwięku rozproszonego.
 11. PN-EN 1793-1:2017: Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda oznaczania właściwości akustycznych. Część 1: Podstawowe właściwości pochłaniania dźwięku w warunkach rozproszonego pola akustycznego.
 12.  Żuchowski R, Dulak L, Pankiewicz J. Badania izolacyjności akustycznej i współczynnika pochłaniania dźwięku trzech rodzajów paneli typu „zielona ściana”. Praca NB-64/RB-9/2010. Gliwice, 2010.
 13. Burdzik R, Śmigalski G. Metody zwalczania hałasu komunikacyjnego – badania eksperymentalne ekranu akustycznego. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. 2013; seria Transport (z. 79): 31 – 38.
 14.  Reduktor hałasu z betonu do ekranów przeciwdźwiękowych Reduktor Best Top. Aprobata techniczna IBDM Nr AT/2011-02-2682.
 15.  PN-ISO 10847:2002 –Akustyka. Wyznaczenie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów.
 16. Galińska B, Kopania J. Hałas drogowy a skuteczność ekranów z oktagonalnymi reduktorami dźwięku. Autobusy. 2016; 6: 168 – 171.
 17.  Dulak L, Marchacz M, Nowoświat A, Olechowska M, Żuchowski R. Laboratoryjne pomiary chłonności akustycznej drogowych urządzeń przeciwhałasowych z zastosowaniem krawędziowego reduktora dźwięku. Fizyka budowli w teorii i praktyce. 2011; 3 (t. VI): 11 – 16.
 18.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824).
 19.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.10.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 poz. 1109).
 20.  Gardziejczyk W, Gierasimiuk P, Motylewicz M. Ekrany akustyczne – analiza ich skuteczności na wybranych przykładach. Magazyn Autostrady. 2011; 12: 38 – 45.
dr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-2702-9829
dr inż. Paweł Gierasimiuk, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0003-4681-570X
dr inż. Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-5967-0637

dr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-2702-9829

m.motylewicz@pb.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.08.06

Article in PDF file