Requirement regarding loadbearing capacity of glazed facades


Vol. 536 (4) 2017 / poniedziałek, 22 października, 2018

(in Polish)

J. Kinowski,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2017.04.19

Volume 536: Issue 4
Pages 94-95
Accepted for publication: 28.02.2017 r.

In certain paragraphs of polish building regulations it is required to use external walls with fire classification including loadbearing capacity.This article discusses the problems on this issue exemplified insolutions of glazed curtain walls.

Keywords:curtain walls, fire load capacity, fire safety, fire resistance, building regulations.
 1. Borowy Andrzej. 2014. „Fire Resistance Testing of Glazed Building Elements” in POŽÁRNÍ OCHRANA, pp. 15 – 17.
 2. EN 13501-2:2016 Fire classification of construction products and building elements. Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services.
 3. Kinowski Jacek, Paweł Sulik. 2014. „Bezpieczeństwo użytkowania elewacji”. Materiały Budowlane 505 (9): 38 – 39.
 4. PN-EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe – Norma wyrobu.
 5. PN-EN 1364-3:2014 Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych – Część 3: Ściany osłonowe pełna konfiguracja (kompletny zestaw).
 6. Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2016. „Dachy z elementami przeszklonymi – zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym”. Inżynier Budownictwa (12): 44 – 48.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 9. Sędłak Bartłomiej, Jacek Kinowski, Daniel Izydorczyk, Paweł Sulik P. 2016. „Fire resistance tests of aluminium glazed partitions. Results comparison” Appl. Struct. Fire Eng.
 10. Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 535 (3): 66 – 68. DOI: 10.15199/33.2017.03.19.
 11. Sulik Paweł. 2017. „Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych – nośność ogniowa R”. Materiały Budowlane 533 (1): 80 – 81. DOI: 10.15199/33.2017.01.15.
 • mgr inż. Jacek Kinowski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
 • dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

p.sulik@itb.pl