Repair of the prusher wall of historic buildings with insulation from inside side


openaccess, Vol. 573 (5) 2020 / czwartek, 28 maja, 2020

(Open Access)

Orlik-Kożdoń Bożena, Szymanowska-Gwiżdż Agnieszka, Steidl Tomasz. 2020. Repair of the prusher wall of historic buildings with insulation from inside side. Materiał Budowlane. Volume 573. Issue 5. Pages 20-24.
Accepted for publication: 17.04.2020 r. DOI: 10.15199/33.2020.05.03

Accepted for publication: 17.04.2020 r.

The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall fromthe inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half- -timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of theirmoisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
 1. DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau Beuth- -Verlag, Berlin. Teil 4Warme und feuchteschutztechnische Kennwerte (V 1998).
 2. Dobrowolska E., A. Jankowska, A. Laskowska. 2017. Wytrzymałość i wybrane właściwości fizyczne drewna poddanego różnym metodom sztucznego starzenia. Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, seriaMonografia nr 13, Wrocław.
 3. Häuptl P. 2008. BAUPHYSIK: KlimaWärme Feuchte Schall. Berlin, Ernst&Sohn.
 4. Karsten R. 1992. Bauchemie: fur stadium und praxis. 9. Aufl. Karlsruhe: Muller.
 5. Karsten R. 1963. Schlagregendichte Klinkerfassden Das Baugewerbe 43 Nr 18. s. 1192.41192.7.
 6. Kozakiewicz Paweł, Mieczysław Matejak. 2013. Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie. Warszawa. Wydawnictwo SGGW.
 7. Krzyczkowski D. 1932. Wykład popularny zasad konstrukcji budowlanych dla budowniczych, majstrów, przedsiębiorców budowlanych i samouków. Księgarnia Polska, Bernard Połownicki.
 8. Kuzman R. 1966. Tablicie cieplne z wykresami. Dane liczbowe w układzie technicznym i międzynarodowym. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne.
 9. Orlik-Kożdon Bożena, Tomasz Steidl. 2018. „Projektowanie izolacji cieplnej od wewnątrz z uwagi na wodochłonność elewacji”. Materiały Budowlane (1): 44 – 48.
 10. PN-EN 13788 – Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów i materiałów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania.
 11. PN-EN 12524Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno wilgotnościowe.
 12. RozporządzenieMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.
 13. Szymanowska-Gwiżdż Agnieszka, Tomasz Steidl . 2016. „Impact of building walls of historic objects from half-timbered wall in their state of thermal protection”. Civil and Environmental Engineering Reports 20 (1): 171 – 178.
 14. Szymanowska-Gwiżdż Agnieszka, Tomasz Steidl. 2015. „Rozkłady temperatur w ścianach z muru pruskiego – badania teoretyczne i in situ”, XVPolska konferencja naukowo-techniczna, Fizyka budowli w teorii i praktyce, Łódź.
 15. Szymanowska-GwiżdżAgnieszka,BożenaOrlik- Kożdon, Tomasz Steidl. 2019. „Selected problems involving the preservation of historical frame buildings in Silesia in the context of their future thermo-renewal”.Architecture civil engineering enviroment 4: 73 – 85DOI: 10.21307/ACEE-2019-053.
 16. Ustawa z 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414.
 17. WUFI – Baza materiałowa programu komputerowego.
 18. ŻenczykowskiW. 1956. Budownictwo ogólne, Materiały i wyroby budowlane. Warszawa. Wydawnictwo Budownictwo i Architektura

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4905-3037 dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-6157-1964 dr inż. Tomasz Steidl, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-9277-1392

dr inż. Tomasz Steidl, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-9277-1392

tomasz.steidl@polsl.pl