Repair of the internal steel shell of an underground liquid fuel tank with a polyester-glass laminate


openaccess, Vol. 620 (4) 2024 / wtorek, 23 kwietnia, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.04.02

Gacki Dawid, Słowiński Kamil. 2024. Repair of the internal steel shell of an underground liquid fuel tank with a polyester-glass laminate. Volume 620. Issue 4. Pages 10-14. Article in PDF file

Accepted for publication: 15.03.2024 r.

The article presents the results of numerical analyses and experimental tests, the aim of which was to evaluate the method of repairing the inner shell of a double-walled underground tank with a laminate coating made of polyester resin and glass mat, in the context of the impact of this coating on the strength parameters of the inner shell as well as the properties of the laminate during its long-term use contact with fuel. The results of experimental tests, including the determination of porosity and absorption, as well as the assessment of flammability of laminate samples, indicated important features of the laminate coating in the context of the fire hazard of the tank. The results obtained also indicated the need to continue work on the development of effective and safe repair technologies using composite coatings.
  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. nr 113, poz. 1211).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063).
  3. Sokólski W. 2015. Aspekty korozyjne stosowanych metod zabezpieczenia gruntu i wód podskórnych przed wyciekami paliw płynnych z nadziemnych i podziemnych zbiorników stalowych. Doroczna IX konferencja naukowo-techniczna Współczesne technologie przeciwkorozyjne.
  4. PN-EN 12285-1:2018-11 Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie – Część 1: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, innych niż służące do ogrzewania i chłodzenia budynków.
  5. Masek R. Belzona 1212 – nowy kompozyt naprawczy na trudne warunki aplikacji. Ochrona przed korozją. Zeszyt 6. 2016.
  6. Lietard V. 1998. Study of the separate and coupled effects of a hydrothermal environment and mechanical loading on the long-term deformability and toughness of glass/resin composites. University of Lille.
  7. Aksielrud GA, Altszuler MA. Ruch masy w ciałach porowatych. Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa. 1987.
  8. PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie absorpcji wody.
  9. PN-EN 60695-2-11:2015 Badanie zagrożenia ogniowego – Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych.
  10. PN-EN 60695-11-5:2017 Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-5: Płomienie probiercze – Metoda badania płomieniem igłowym – Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne.
dr inż. Dawid Gacki, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2025-3884
dr inż. Kamil Słowiński, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4225-520X

dr inż. Kamil Słowiński, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4225-520X

 kamil.slowinski@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.04.02

Article in PDF file