Problems related with determination of road operation costs


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

E. Ołdakowska

DOI: 10.15199/33.2018.03.13

Volume 547: Issue 3
Pages 34-35
Accepted for publication: 29.01.2018 r.

The financial demand in range of road projects in Poland significantly exceed the resources for such goals. The insufficient budget is an important factor influencing the necessity of preparing the necessary cost and economic analyses. The article presents the basic dilemmas connected with determination of costs of maintenance, repairs, and reconstruction of motor roads. Among the main problems there are disproportions in financing the roads and differences resulting fromthe pavement realization technologies. Keywords: costs of maintenance; costs of repairs; costs of reconstruction of roads.
  1. Juliszewski Lech. 2011. „Metody przywracania własności użytkowych i konstrukcyjnych betonowych nawierzchni drogowych”. Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo 1-B.
  2. Szruba Maria. 2016. „Utrzymanie i remonty nawierzchni drogowych”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 69 (6): 54 – 56.
  3. Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 2013. Warszawa. IBDiM, GDDKiA.
  4. Uchwała Nr – 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.
  5. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 159).
  6. www.biznesowe.edu.pl/słownik biznesu i ekonomii (dostęp 7.02.2018 r.).

dr inż. Ewa Ołdakowska Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Ewa Ołdakowska Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

e.oldakowska@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.13