Principles of technical assessment of products for waterproofing and drainage of bridge structures


openaccess, Vol 560 (4) 2019 / czwartek, 2 maja, 2019

(Open Access)

A. Jivan-Coteti,
J. Kędzielska,
T. Gajda

DOI: 10.15199/33.2019.04.12

Volume 560: Issue 4
Pages 82-83
Accepted for publication:  13.03.2019 r.

On the example of selected construction products used for drainage of bridge structures (waterproofing membrane and bridge deck drain, filter drain), the technical evaluation was presented in comparative form: suitability for intended use of the construction product, in case of technical approvals; performance of essential characteristics, in case of national technical assessments. Keywords: European technical assessment; national technical assessment; essential characteristics; performance of a construction product; bridge deck drain; filter drain
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 305/2011 z 9marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady89/106/EWG((Dz.Urz.UEL88z4 kwietnia 2011 r.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r.wsprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U. z 2018 r. poz. 1233).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania–uznane za uchylone (Dz.U.2004nr249poz.2497).
  6. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. owyrobach budowlanych (tekst jednolity:Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).
mgr inż. Aleksandra Jivan-Coteti, Instytut Badawczy Dróg i Mostów mgr inż. Joanna Kędzielska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów mgr inż. Tomasz Gajda, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

mgr inż. Aleksandra Jivan-Coteti, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

acoteti@ibdim.edu.pl