Principles of technical assessment of polymer concrete bridge cornices and waterproof pavement membranes


openaccess, Vol. 563 (7) 2019 / wtorek, 23 lipca, 2019

(Open Access)

A. Jivan-Coteti,
J. Kędzielska,
T. Gajda,
E. Chałaczkiewicz,
M. Brenner

DOI: 10.15199/33.2019.07.06

Volume 563: Issue 7
Pages 42 – 43
Accepted for publication: 07.06.2019 r.

The article of publication is introducing the main principles of technical assessment and determining performance and identification of a construction products used as waterproof barriers on the bridge construction works. Principles of assessment is described on two examples of construction products: waterproof pavement membrane and polymer concrete cornice.
Keywords: national technical assessment; essential characteristics; performance of a construction product; technical approval; waterproof bridge product; waterproof pavement membrane; composite, polymer concrete cornice.
[1] Mistewicz Marek. 2019. „Ocena ryzyka stosowania metalowych blach falistych do budowy drogowych konstrukcji gruntowo-powłokowych”. Roads and Bridges –Drogi i Mosty 18 (2): 89 – 107. DOI: 10.7409/rabdim.019.006.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).
[4] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233).
[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r.).
[6] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).
[7] Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165).
[8] Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03- 027. IBDiM, Zakład Mostów.Warszawa 2010 r.
mgr inż. Aleksandra Jivan-Coteti, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

mgr inż. Joanna Kędzielska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

mgr inż. Tomasz Gajda, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

mgr inż. Ewa Chałaczkiewicz, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

inż. Maria Brenner, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

mgr inż. Aleksandra Jivan-Coteti, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

acoteti@ibdim.edu.pl