Precast insulated sandwich panels – effective solution of modern prefabrication


Vol. 536 (4) 2017 / niedziela, 21 października, 2018

(in Polish)

P. Skupień,
M. Niesyczyński,
W. Derkowski

DOI: 10.15199/33.2017.04.06

Volume 536: Issue 4
Pages 30-32
Accepted for publication: 08.03.2017

The problem of erecting of the building structures using precast elements is discussed in the paper. It outlines the advantages of using prefabricated sandwich walls versus traditional monolithic technology and presents selected structural solutions.

Keywords: precast concrete, layer walls, sandwich panel.
  1. Derkowski Wit, Andrzej Cholewicki, Mariusz Niesyczyński, Piotr Skupień. 2017. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność – Zeszyt 3 – Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany. Warszawa. Stowarzyszenie Producentów Betonów.
  2. fib Bulletin 74. 2014. Planning and Design Handbook on Precast Building Structures.fib.
  3. PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.
  4. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PKN.
  5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz 1422).
  • mgr inż. Piotr Skupień, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
  • mgr inż. Mariusz Niesyczyński, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
  • dr hab. inż. Wit Derkowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Wit Derkowski

derkowski@pk.edu.pl