Permeability of organic soils as construction material of flood embankments


Vol. 543 (11) 2017 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

B. Brzeziński,
A. Olchawa

DOI: 10.15199/33.2017.11.55

Volume 543; Issue 11
Pages 142-144

Accepted for publication: 17.08.2017 r.

The article presents the laboratory test results of the soil permeability coefficients from the area of Żuławy region used for modernizing flood embankments. Organic soils used as the construction material of the embankment were compacted in accordance with the relative compaction Is > 0,92. Permeability coefficients k 10 calculated by means of the Darcy laboratory experiment amount to 10–10 – 10–7 m/s. For Non–Darcy Flow the permeability coefficients amount to 10–11 – 10–7 m/s.

Keywords: flood embankments; organic soils; permeability coefficient; Żuławy region.
  1. ASTM D 2974-87 Standard Test Methods for Moisture, Ash, and Organic Matter of Peat and Other Organic Soils.
  2. Borys Magdalena. 1993. Niskie nasypy z miejscowych gruntów organicznych dla potrzeb budownictwa wodno-melioracyjnego. Falenty. Rozprawa habilitacyjna. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych.
  3. Olchawa Andrzej, Michał Borko. 2011. „Wpływ cyklicznych przemrożeń na zmianę przewodności hydraulicznej materiału konstrukcyjnego obwałowań przeciwpowodziowych”. Inżynieria Morska i Geotechnika (4): 251 – 256.
  4. Olchawa Andrzej, Tymoteusz Walter. 2004. Zastosowanie miejscowych materiałów gruntowych dla ograniczenia procesu degradacji gruntów organicznych w obwałowaniach przeciwpowodziowych polderowych obszarów Żuław. Elbląg. Sprawozdanie z tematu Statutowego 6.1. Maszynopis.
  5. Olchawa Andrzej. 2003. Właściwości gruntowych kompozytów, jako materiału do budowy obwałowań przeciwpowodziowych. Falenty. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych.
  6. Orzeszyna Henryk, Daniel Garlikowski. 2005. „Doraźne zabezpieczenia przeciwpowodziowe”. Materiały Budowlane 12: 40 – 41.
  7. Pisarczyk Stanisław. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. Warszawa. PWN
  8. PN-88/B-04488. Grunty budowlane. Badania próbek.
  9. PN-97/B-12095 – Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
  10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r.; Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 86, poz. 579.
Bartłomiej Brzeziński, MSc., Eng. - State University of Applied Sciences (PWSZ) in Elbląg

Andrzej Olchawa, Ph. D., MSc., Eng. - State University of Applied Sciences (PWSZ) in Elbląg

Bartłomiej Brzeziński, MSc., Eng.

b.brzezinski@pwsz.elblag.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.11.55