Noise barriers as a construction product in view of the requirements of PN-EN 14388 standard


openaccess, Vol. 580 (12) 2020 / niedziela, 20 grudnia, 2020

(Open Access)

Nowicka Elżbieta, Jakimowicz Marzena. 2020. Noise barriers as a construction product in view of the requirements of PN-EN 14388 standard. Volume 580. Issue 12. Pages 50-53. DOI: 10.15199/33.2020.12.07

Accepted for publication: 20.07.2020 r.

The construction of noise barriers along the roads allows to protect the apartments, people and the environment behind them from excessive road noise. The acoustic screen, thanks to the appropriate construction and special geometry, can reduce the adverse effects of exposure to too high levels of noise from road traffic. According to the PN-EN 14388 [2] standard, acoustic screens are road anti-noise devices, in which we can distinguish: anti-noise screen, i.e. an anti-noise device that directly inhibits airborne sounds generated by road traffic; acoustic panel – an element of an anti-noise device with specific acoustic properties; cladding – anti-noise device, mounted on a wall or other structure; additional anti-noise device that affects the acoustic properties of the basic anti-noise device (reduces the diffraction of the sound wave at the edge).
  1. Nowicka Elżbieta, Marzena Jakimowicz, Sebastian Wall, Andrzej Kolbrecki, A. Strąk, D. Bekierski. 2013. Ekrany akustyczne jako wyrób budowlany w świetle regulacji nowego rozporządzenia CPR, I Seminarium Ochrona Środowiska przed Hałasem: Ekrany w ochronie akustycznej środowiska. Materiały konferencyjne. Kraków.
  2. PN-EN 14388:2009 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Specyfikacje.
  3. PN-EN 1793-1:2001 Drogowe urządzenia przeciw hałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 1: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku.
  4. PN-EN 1793-2:2001 Drogowe urządzenia przeciw hałasowe. Metoda oznaczania właściwości akustycznych. Część 2: Podstawowe właściwości izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwięku rozproszonego.
  5. PN-EN 1794-1:2011 Drogowe urządzenia przeciw hałasowe. Wymagania poza akustyczne. Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność.
  6. PN-EN 1794-2:2011 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne.
  7. PN-EN 14389-2:2005 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Procedury do ustalania długoterminowych wymagań. Część 2: Charakterystyki poza akustyczne.
  8. PN-EN 13501-1:2010P Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
  9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 63, poz. 735).
  10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 469 z późniejszymi zmianami).
dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ORCID: 0000-0002-7993-8215
mgr inż. Marzena Jakimowicz, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ORCID: 0000-0002-8173-3585

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ORCID: 0000-0002-7993-8215

 e.nowicka@itb.pl