Methods of determination of demand for the energy of building in accordance with PN-EN ISO 52016-1


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

P. Narowski

DOI: 10.15199/33.2019.01.01

Volume 557: Issue 1
Pages 14-18
Accepted for publication: 17.12.2018 r.

The with drawn PN-EN ISO 13790 standard has been replaced by the PN-EN ISO 52016 standard, which contains a number of calculation methods for energy demand of buildings for heating, cooling, humidifying and dehumidifying indoor air, calculating the energy balance and determining the indoor temperature in buildings and determining the heating and cooling loads. The article describes the calculation methods contained in this standard and discusses the relationship between this standard and the PN-EN ISO 52017 standard and other referenced standards. The article also presents the differences in the calculation methods of the with drawn PN-ENISO13790 standard and the standard discussed in this work. Keywords: energy performance of buildings; EPB regulations; heating need; cooling need; thermal balance; indoor temperature; heating load; cooling load.
[1] Mandat M480, Mandat dla CEN, CENELEC i ETSI opracowania i przyjęcia norm dla metodyki obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków i promowania efektywności energetycznej budynków, 2007 r. zgodnie z warunkami określonymi w przekształconej wersji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31 / UE) z 14 grudnia 2010.
[2] Narowski Piotr. 2009. „Uproszczona metoda godzinowa obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 466 (1): 27 – 32.
[3] Narowski Piotr. 2008. Podstawy uproszczonej metody godzinowej obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków”. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Tom III: 77 – 84.
[4] PN-EN ISO 52016-1:2017. Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne – Część 1: Procedury obliczania.
[5] PN-EN ISO 52017-1:2017. Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne – Część 1: Ogólne procedury obliczania.
[6] PN-EN ISO 52000-1:2017 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Nadrzędna ocena EPB – Część 1: Ogólne ramy i procedury.
[7] Standard ANSI/ASHRAE 140:2017 Standard Method of Test, for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs (Standardowa metoda oceny ewaluacji programów komputerowych do analizy energetycznej budynków).
dr inż. Piotr Narowski, Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Piotr Narowski piotr.narowski@pw.edu.pl