Influence of a hydrophilic response on concrete properties


Vol. 554 (10) 2018 / środa, 31 października, 2018

(InPolish)

N. Ciak,
M. J. Ciak

DOI: 10.15199/33.2018.10.22

Volume 554: Issue 10
Pages 74-76
Accepted for publication: 21.08.2018 r.

The majority of concrete and reinforced concrete products and constructions have to be characterized by durability that ensures 50 years and even longer use. One of themain reasons of the progressive degradation of concrete is the water contained in the porous structure of hardened concrete. Corrosive agents (for example capillary pull) infiltrate into the structure of hardened concrete alongwith thewater andwhen thewater freezes it “bursts” the structure. The study presents selected sealing admixtures and their influence on some of the mixture of concrete and hardened concretes features, for example bonding times, compressive strength and permeability. The research concluded the influence of these agents on bonding times, compressive strength, and permeability.The article also contains photographic documentation ofmicroscopic structural changes caused by the addition of sealing agents. The research has shown that the addition of admixtures has a large impact on the properties of hardened concretes and it is connected with the change of their microstructure. Keywords: concrete; waterproof; porosity; permeability.
 1. Badziąg Bartosz. 2016. „Rodzaje domieszek chemicznych i ich rola w kształtowaniu właściwości betonów cementowych”. Izolacje (11/12).
 2. Bednarek Zoja, RóżaKrzywobłocka-Laurów,Tomasz Drzymała. 2009. „Wpływ wysokiej temperatury na strukturę, skład fazowy i wytrzymałość betonu”. Zeszyty Naukowe SGSP (38): 5 – 28.
 3. Janowska-RenkasElżbieta. 2013. „Hydrofilowość miarą efektywności działania superplastyfikatora”.Budownictwo i Architektura 12 (3): 169 – 176.
 4. Kowalska Danuta, Mariusz Wesołowski. 2013. „Hydrofobizacja nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego”. Budownictwo, Technologie, Architektura (1): 63 – 78.
 5. Kurpińska Marzena. „Właściwości betonu impregnowanego kompozytami epoksydowymi”. Drogi i Mosty (1-2): 58 – 79.
 6. Łukowski Paweł. 2013. „Zasady działanie domieszek”. Budownictwo, Technologie, Architektura nr specjalny 71.
 7. Materiały firmy Midfortec
 8. MohammadrezaHassaniEsgandani. 2017. Role of binder, permeability reducing admixtures and cracking in thewater tightness of concrete structures.Rozprawa doktorska School of Civil and Environmental Engineering University of Technology Sydney.
 9. PN EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
 10. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Część 2:Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
 11. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3:Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
 12. PN-EN 12390-8 Badania betonu. Głębokość penetracji. Wyniki badań przedstawione w artykule wykonano w ramach tematu statutowego Instytutu Budownictwa UWM nr 28.610.025-300 pt. Optymalizacja materiałów i procesów technologicznych w budownictwie z uwzględnieniem utylizacji surowców odpadowych. Autorzy dziękują firmie Midfortec za udostępnienie próbek domieszek.
dr inż. Natalia Ciak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydzia łGeodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa dr hab. inż. Marek J. Ciak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydzia łGeodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

dr inż. Natalia Ciak

n.ciak@uwm.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.22