Impact of traffic calming on road noise level


openaccess, Vol. 562 (6) 2019 / czwartek, 4 lipca, 2019

(Open Access)

J. Bohatkiewicz,
M. Wrótny

DOI: 10.15199/33.2019.06.07

Volume 562: Issue 6
Pages 59-60
Accepted for publication: 21.05.2019 r.

The article presents traffic calming as a form of reducing the level of road noise, which is an example of the method that reduces noise in the area of emissions. Noise level tests were carried out on road No. 824 and on the Włostowice estate, which is located close to this road. In the area, traffic calming has been comprehensively implemented by hierarchizing the road network, managing the speed zones and introducing the number of technical elements of traffic calming. On the basis of the obtained test results, a graph of noise level variation was made depending on the occurrence of traffic calming elements and also an acoustic climate map in the estate. With the help of the generated isolines, it was possible to determine the silence zones and prove that they can be present even in estates located along roads with a transit function. Keywords: traffic noise, traffic calming, noise protection, quiet zone.
  1. Biernacki Sebastian, Janusz Bohatkiewicz, Marcin Dębiński, Michał Jukowski. 2016. Wpływ uspokojenia ruchu na oddziaływania środowiskowe. Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.
  2. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
  3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
  4. Wrótny Marcin. 2018. Badania wpływu uspokojenia ruchu na poziom hałasu drogowego. Praca magisterska. Politechnika Lubelska.
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, Politechnika Lubelska,Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-7356-5377 mgr inż. Marcin Wrótny

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, Politechnika Lubelska,Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-7356-5377 mgr inż. Marcin Wrótny

j.bohatkiewicz@pollub.pl