Evaluation of change strain energy of modified bitumen binders as a temperature function


openaccess, Vol. 562 (6) 2019 / czwartek, 4 lipca, 2019

(Open Access)

R. Pakholak,
A. Plewa

DOI: 10.15199/33.2019.06.08

Volume 562: Issue 6
Pages 61-62
Accepted for publication: 30.04.2019 r.

The paper presents the results of analysis and research of strain energy change of modified bitumen binders (elastomer modified bitumen and rubber modified bitumen) as a function of temperature. Studies and analyzes have shown that parameters obtained in a ductility test with simultaneousmeasurement of the tensile strength: strain energy and maximum tensile strength defined as a function of temperature are very important parameters of asphalt binders quality assessment. Keywords: bitumen; elastomer modified bitumen; rubber modified bitumen; strain energy.
  1. Belyaev Pavel, Andrzej Plewa, Konstantin Andrianov, Anatolij Zubkov, Vladimir Frolov. 2016. „The Effect of Modifying Additives on the Consistency and Properties of Bitumen Binders”. Advanced Materials and Technologies (4): 35 – 40. DOI: 10.17277/amt. 2016.04. pp. 035-040.
  2. Piłat Jerzy, Piotr Radziszewski, Jan Król, Karol Kowalski, Michał Sarnowski. 2011. „Weryfikacja wymagań i metod oceny właściwości lepko sprężystych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych”. GDDKiA,Warszawa.
  3. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości asfaltów modyfikowanych metodą pomiaru siły rozciągającej.
  4. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia.
  5. Pszczoła Marek, Dawid Ryś, Piotr Jaskuła. 2017. „Analysis of climatic zones in Poland with regard to asphalt performance grading”. Drogi i Mosty 16: 245 – 264. DOI: 10.7409/rabdim. 017.016. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBIŚ/1/2015 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
mgr inż. Raman Pakholak, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID 0000-0002-8136-1523 dr inż. Andrzej Plewa, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID 0000-0002-9470-9314

dr inż. Andrzej Plewa, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID 0000-0002-9470-9314

 a.plewa@pb.edu.pl