Impact of short-term aging of bitumen 35/50 with the addition of natural asphalt on zero shear viscosity modeling


openaccess, Vol. 579 (11) 2020 / wtorek, 24 listopada, 2020


(Open Access)

Kołodziej Krzysztof, Bichajło Lesław, Siwowski Tomasz. 2020. Impact of short-term aging of bitumen 35/50 with the addition of natural asphalt on zero shear viscosity modeling. Volume 579. Issue 11. Pages 54-57. DOI: 10.15199/33.2020.11.05

Accepted for publication: 09.03.2020

One of important bitumen parameter is zero shear viscosity (ZSV).As part of own research, the impact of short-term aging on ZSV was assessed for 35/50 road asphalt modified with the addition of Trinidad Lake Asphalt (TLA) in the amount of 0, 10, 20% in relation to the weight of the base asphalt. The tests were carried out at temperatures of 40, 50 and 60°C. Research results confirm influence of binder aging on stiffening effect, as indicated by an increase in viscosity. A good correlation was also found between the Cross model parameters and penetration and softening point.
 1. Bilski Marcin. 2017. Właściwości reologiczne asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych z uwzględnieniem wpływu starzenia. Politechnika Poznańska.
 2. Błażejowski Krzysztof, Stanisław Styk. 2004. Technologia warstw asfaltowych. Warszawa. WKŁ.
 3. Gaweł Irena, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat. 2014. Asfalty drogowe. Warszawa. WKŁ.
 4. Kołodziej Krzysztof, Lesław Bichajło. 2016. „Wpływ dodatku asfaltu naturalnego TE na starzenie mieszanki asfaltu lanego”. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, z. 63, nr 1/II: 233 – 241, DOI: 10.7862/rb.2016.80.
 5. Kołodziej Krzysztof, Lesław Bichajło. 2017. „Lepkość zerowego ścinania asfaltu 35/50 z dodatkiem asfaltu naturalnego Trynidad Epure (TE)”. Materiały Budowlane 540 (8): 68 – 70. DOI: 10.15199/33.2017.08.20.
 6. Piłat Jerzy, Piotr Radziszewski. 2010. Nawierzchnie asfaltowe. Warszawa. WKŁ.
 7. Słowik Mieczysław, Przemysław Adamczak. 2007. „Ocena wpływu starzenia krótkoterminowego na właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych elastomerem SBS”. Drogi i Mosty 6 (1): 41 – 58.
 8. Słowik Mieczysław, Marta Andrzejczak. 2014. „Analiza lepkości zerowego ścinania (ZSV) asfaltów modyfikowanych kopolimerem SBS”. Budownictwo i Architektura 13 (4): 251 – 258.
 9. Sybilski Dariusz. 1994. „Relationship between absolute viscosity of polymer-modified bitumens and rutting resistance of pavement”. Materials and Structures, nr 27: 110 – 120. DOI: 10.1007/BF02472829.
 10. Sybilski Dariusz. 1996. Polimeroasfalty drogowe. Jakość funkcjonalna, metodyka i kryteria oceny. Warszawa, IBDiM.
 11. Sybilski Dariusz. 1996. „Zero-Shear Viscosity of Bituminous Binder and Its Relation to Bituminous Mixture’s Rutting Resistance”. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, nr 1535: 15 – 21. DOI: 10.3141/1535-03.
 12. Sybilski Dariusz, Marcin Gajewski, Wojciech Bankowski, Renata Horodecka, Andrzej Wróbel, Krzysztof Mirski. 2010. Ocena wpływu właściwości reologicznych lepiszcza asfaltowego na deformacje trwałe nawierzchni drogowe. Warszawa, IBDIM.
 13. Widyatmoko Iswandaru, Elliott Richard. 2008. „Characteristics of elastomeric and plastomeric binders in contact with natural asphalts”. Construction and BuildingMaterials nr 22, t 3: 239 – 249. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2005.12.025.
mgr inż. Krzysztof Kołodziej, Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-2987-6140
dr inż. Lesław Bichajło, Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-2463-9672
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-2003-000X

mgr inż. Krzysztof Kołodziej, Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-2987-6140

krzych@prz.edu.pl