Impact of potential heat sources on the process of protecting rooms with extinguishing gases


openaccess, Vol. 575 (7) 2020 / wtorek, 11 sierpnia, 2020

(Open Access)

Jabłoński Maciej, Boroń Sylwia. 2020. Impact of potential heat sources on the process of protecting rooms with extinguishing gases . Volume 575. Issue 7. Pages 5-8 . DOI: 10.15199/33.2020.07.02

Accepted for publication: 22.06.2020

This article undertakes to conduct an experimental analysis of the impact of potential heat sources occurring in the room protected by FES-gaseous on the distribution of extinguishing gas concentrations, and thus on the extinguishing efficiency of the system. The research used a test chamber equipped with a fixed gaseous extinguishing system on carbon dioxide and apparatus enabling measurements of changes of extinguishing gasconcentration over time. The tests were carried out in three variants: in the absence of heat sources, with the presence of fire and taking into account the fire and a constant heat source in the form of an electric hobin the test chamber. Based on the analyzes carried out, a slight impact of the heat sources on the distribution of extinguishing gas concentrations in the proposed arrangement of protected space was found.
 1. AhonenAntti,MattiKokkala,HenryWeckman. 1984. Burning Characteristic of potential ignition sources of room fires. Technical Research Centre of Finland, Fire Technology Laboratory.
 2. Boroń Sylwia. 2018. „Parametry charakteryzujące zagrożenia związane ze stosowaniemtechnologii gaszenia gazem”. Zeszyty Naukowe SGSP, nr 67.
 3. Czarniecki Rafał. 2009. „Gaszenie gazem obojętnym”. Zabezpieczenia, nr 29.
 4. Jabłoński Maciej. 2020. Modelowanie numeryczne wpływu potencjalnych źródeł ciepła na proces zabezpieczenia pomieszczeń gazami gaśniczymi. Praca dyplomowa inżynierska, Promotor pracy: st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, SGSP.
 5. Parssinen Matti, MikkoWahloos, Jukko Manner, Sanna Syri. 2019. „Waste heat from data centers: An investment analysis”. Sustainable Cities and Society, nr 44.
 6. PN-EN 15004:2008 Stałe urządzenia gaśnicze – Urządzenia gaśnicze gazowe – Część 1- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania.
 7. PN-M-51250-01:1993 Zasady projektowania i instalowania urządzeń gaśniczych na CO2.
 8. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011).
 10. Sowa Tomasz. 2010. „Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych – część I”., Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, nr 1.
 11. Tuzimek Zbigniew, Przemysław Kubica. 2009. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe cz. 2 –wprowadzenie do projektowania. http://www.sgsp.edu.pl, 2009.
 12. Wnęk Waldemar,Przemysław Kubica.2010.Czy dwutlenek węgla jako środek gaśniczy powinien odejść do lamusa. http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/kbb/tsz/ materialy/zalaczniki/co2.pdfz!5.06.2010.
 13. Wolanin Jerzy. 1986. Podstawy rozwoju pożarów. Warszawa. SGSP.
mł. kpt. inż. Maciej Jabłoński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-3886-0060

st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ORCID: 0000-0002-3886-0060

sboron@sgsp.edu.pl