Impact assessment of fly ash additive to concrete based on cement CEM IIIA 42,5 N on the tightness and chloride ions migration


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

J. Zychowicz,
A. Szcześniak,
A. Stolarski

DOI: 10.15199/33.2016.12.05

Volume 532: Issue 12
Pages 13-17
Accepted for publication: 28.09.2016

The results of researches properties of concrete based on cement CEM IIIA 42,5 N with addition of fly ash were presented in the paper. The aim was the examination of the possibility of the fly ash applying to the concrete based on metallurgical cement in structural elements exposed to chloride aggression, which is not from sea water. Comparative analysis of the obtained results indicated a significant improvement of tightness and resistance to chloride ions penetration for the concretes containing fly ash addition. Simultaneously, in tested concretes, the conditions forminimumconcrete strength required in the standard PN-EN206:2014 for the exposure classXD3,were fulfilled. The concretes containing fly ash additive showed a slower rate of initial strength rise and high strength over a long period of maturation. In accordance to the presented research results, the point to consider is the introduction of changes in Polish standardization system allowing use of the additive of fly ash in the concrete made using cement CEM III A 42,5. Such a solution is not currently acceptable in PN-EN 206:2014.

Keywords: research of concrete, fly ash, metallurgical cement, migration of chloride ions, concrete tightness.
 1. DIN 1045-2:2014-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität –Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1.
 2. Domagała Lucyna. 2008. „Skurcz i pęcznienie lekkich betonów kruszywowych modyfikowanych fazą włóknistą”. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 1-B/2008: 21 – 40.
 3. „Drying shrinkage of cement and concrete”, Cement, concrete and aggregates –Australia, July 2002.
 4. Giergiczny Zbigniew. 2015. „Cement, kruszywa, beton – rodzaje, właściwości, zastosowanie w ofercie grupy Górażdże”. Górażdże Heidelberg Cement Group.
 5. Giergiczny Zbigniew. 2010. „Beton według normy EN 206-1 na przykładzie wybranych krajów europejskich”. Budownictwo Technologie Architektura, październik – grudzień 2010: 66 – 69.
 6. Giergiczny Zbigniew. 2007. „Właściwości popiołu lotnego a trwałość betonu”. Budownictwo Technologie Architektura, lipiec –wrzesień 2007: 44 – 48.
 7. Halbiniak Jacek. 2012. „Projektowanie składu betonów z dodatkiem popiołów lotnych oraz ich wpływ na tempo przyrostu wytrzymałości”. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2 (10): 29 – 36.
 8. Jasiczak Józef, Paweł Szymański, Piotr Nowotarski. 2014. „Impact of moisture conditions on early shrinkage of ordinary concrete with changing w/c ratio”. Archives of Civil Engineering, LX, 2: 241 – 256.
 9. Jasiczak Józef, Paweł Szymański. 2012. „Wczesny skurcz betonu o zmiennym wskaźniku w/c modyfikowanego domieszkami chemicznymi i dodatkami mineralnymi”. Konferencja Dni Betonu,Wisła 2012: 563 – 568.
 10. Luping Tang, Peter Utgenannt. 2008. „Chloride ingress and corrosion fromthe Swedish field exposures under the marine environment”. Nordic exposure sites – imput to revision of EN 206-1. Workshop proceeding from a Nordic Miniseminar, Hirtshals, Denmark 12-14 November 2008: 95 – 118.
 11. NT BUILD 492: 1999 Concrete, mortar and cement-based repair materials: Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments.
 12. PN-EN 206:2014-04 Beton: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 13. PN-EN 12350-2:2011 Badania betonu – Część 2: Badaniamieszanki betonowej – Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 14. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
 15. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 16. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
 17. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
 18. PN-EN 450-1+A1:2009 Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
 19. PN-B-06250: 1988 Beton zwykły.
 20. Rutkowska Gabriela, Ilona Małuszyńska, Marcin Rosa. 2014. „Badaniawłaściwości betonu wyprodukowanego z dodatkiem popiołu lotnego”. Inżynieria Ekologiczna 36: 53 – 64.
 21. Zych Teresa. 2011. „Trwałość współczesnego betonu w ujęciu norm europejskich”. Czasopismo Techniczne – Architektura, 2A (2): 317 – 336.
 • mgr inż. Jacek Zychowicz WARBUD Beton Sp. z o.o.
 • dr inż. Anna Szcześniak Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

dr inż. Anna Szcześniak

anna.szczesniak@wat.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.05