Identification and modeling of distortions of a historical building based on a cloud points


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.16

Pawłowicz Joanna A. . 2022. Identification and modeling of distortions of a historical building based on a cloud points. Volume 603. Issue 11. Pages 60-62. Article in PDF file

Accepted for publication: 30.09.2022 r.

Historic objects are often complex, which makes it difficult to measure or identify distortions. The technology of 3D laser scanning comes to the rescue, which allows you to quickly collect geometric data about the building. Its effect is to obtain a point cloud, which was analyzed using Leica Cyclone, Auto- Cad and ReCap software. This case study shows that laser scanning can be successfully used to identify distortions in buildings.
  1. Pawłowicz JA. 2017. Chmura punktów jako podstawa wykonania dokumentacji architektonicznej obiektu. Materiały Budowlane 537(5): 49–50. DOI: 10.15199/33.2017.05.19.
  2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Dz.U. nr 263 poz. 1572.
  3.  Zima K. Technologia building information modeling w pracy inspektora nadzoru inwestorskiego. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. 2017; 26(2):76.
  4. Mitka B. Możliwości zastosowania naziemnych skanerów laserowych w procesie dokumentacji i modelowania obiektów zabytkowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. 2007; 17.
  5. Maksymowicz K, Żołna MM, Kościuk J, Dawidowicz B. Dokumentowanie przebiegu i wyników eksperymentu procesowo-kryminalistycznego oraz możliwości przeprowadzenia wirtualnego eksperymentu procesowego przy zastosowaniu technik laserowego skanowania 3D. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii. 2010; 60(4).
  6. Wardach M, Krentowski J, Mackiewicz M. Evaluation of precast beam deflections resulting in cracks in curtain walls. Engineering Failure Analysis. 2022; 140:1–11. http://doi.org/ 10.1016/j.engfailanal.2022.106568
  7. Zhou W, Guo H, Li Q, Hong T. Fine Deformation Monitoring of Ancient Building Based on Terrestrial Laser Scanning Technologies, 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment. 2014; 17.
  8.  Lõhmus H, Ellmann A, Märdla S, Idnurm S. Terrestrial laser scanning for the monitoring of bridge load tests–two case studies. Survey Review. 2018; 50 (360):270-284. Publikacja została napisana w wyniku odbycia stażu w Universitat Politècnica de Catalunya- -BarcelonaTECH Departament de Matemàtiques EPSEB, UPC, (Hiszpania) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), zrealizowanego w projekcie Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (POWR.03.05.00-00-Z310/17).
dr inż. Joanna A. Pawłowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii ORCID: 0000-0002-1334-5361

dr inż. Joanna A. Pawłowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii ORCID: 0000-0002-1334-5361

jopaw@uwm.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.16

Article in PDF file