„Green” bridge concrete


openaccess, Vol. 589 (9) 2021 / czwartek, 23 września, 2021

(Open Access)

Górak Piotr, Gaudy Jarosław, Wójcik Andrzej. 2021. „Green” bridge concrete. Volume 589. Issue 9. Pages 42-46. DOI: 10.15199/33.2021.09.07

Accepted for publication: 27.08.2021 r.

In this article presented research results about „green” bridge concretes in aspect of possibilities of CO2 reduction. Composite cements with mineral additives are perfect example of „green” development of concrete technology towards decreasing emissions of construction process. Unfortunately composite cements in bridge and road construction in Poland still remain prisoner archaic habits and bad opinions and still remain as a cements second choice. I this article presented different approaches to materials solution for concrete used in typical bridge construction. Necessary condition for this type of solution were good properties of new „green” bridge concrete and scientifically potential decrease of carbon footprint.
 1. Deklaracje środowiskowe III typu – Grupa cementów CEMI 42,5 w klasie wytrzymałości 42,5 produkowane w Cemex Polska.
 2. Deklaracje środowiskowe III typu –VERTUA Plus® CEM II/A-V 52,5 R-NA.
 3.  Deklaracje środowiskowe III typu –VERTUA Ultra® CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA.
 4. Deklaracje środowiskowe III typu – EPD cementy CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV, CEMVprodukowanewPolsce opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej ITB (Piasecki M.) opracowane na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu w Polsce – Właściciel Deklaracji Środowiskowej III Typu: Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 5. Energy Efficiencymarket report 2015, International Energy Agency, Paris 2015.
 6.  GDDKiA Ogólne Specyfikacje Techniczne: Rozdział VIII: Obiekty inżynierskie, Dział 01: Główne elementy konstrukcyjne, 01.01; Beton konstrukcyjny 18.07.2014.
 7. GDDKiA Ogólna Specyfikacja Techniczna – projektOST13.01.00Beton konstrukcyjnywdrogowym obiekcie inżynierskim –Warszawa 2018.
 8.  Ogólna Specyfikacja Techniczna 05.03.04Nawierzchnia z betonu cementowego. 2018, źródło: https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/ d/dokumenty-techniczne_8162/D-05.03.04.pdf.
 9.  PiaseckiMichał. Deklaracje środowiskowe wyrobówbudowlanych, typ III (EPD) – PN-EN15804. Zrównoważone budownictwo (https://www.itb. pl/zrownowazone-budownictwo1. html).
 10. PN-EN206+A1:2016-16 Beton.Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 11.  PN-B 06265:2018-10. Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność –Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.
 12. RozporządzenieMinistraTransportu iGospodarkiMorskiej z 30maja 2000 r.wsprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
 13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 sierpnia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
 14. SPC-CEMBUREAU-2050-Roadmap_pl,źródło: https://www.polskicement.pl/mapa-drogowa-2050.
 15. Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszywkrajowych i zapobiegania reakcji alkalicznejwbetonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich, czerwiec 2019, źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia/reaktywnosc-kruszyw.
 16.  Załącznik 4 – Procedura BadawczaGDDKiA PB/4/18, Określenie potencjalnej reaktywności mieszaniny cementu, dodatkówmineralnych i kruszyw według zmodyfikowanej metody ASTM C1567, czerwiec 2019, źródło: https://www.gov. pl/web/gddkia/reaktywnosc-kruszyw.
mgr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-3479-7647
mgr inż. Jarosław Gaudy, CEMEX Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Andrzej Wójcik, CEMEX Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-3479-7647

 piotr.gorak@cemex.com