Fire safety requirements for roofs with area greater than 1000 m²


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

P. Roszkowski,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2017.02.11

Volume 534: Issue 2
Pages 46-48
Accepted for publication: 13.01.2017

In the article the fire safety requirements for roofs with area greater than 1000 m²specified in § 219 paragraph 1 of Polish regulations [3] are discussed in detail. The requirements are formulated in a manner allowing for different interpretations. The problem of different interpretations primarily involves roofs, which as a part of the loadbearing layer use trapezoidal steel sheets. The aim of this article is to draw attention to these issues.

Keywords: roofs, fire spread, fire resistance.
 1. Łukomski Marek. 2008. „Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych”. Dachy Płaskie (1).
 2. Łukomski Marek. 2008. „Przekrycia dachów – wymagania w zakresie odporności ogniowej”. Przegląd Budowlany (9).
 3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
 4. Papis Bartłomiej. 2016. „Badania i ocena rozprzestrzeniania ognia przez świetliki dachowe”. Materiały Budowlane 527 (7): 30 – 31. DOI: 10.15199/33.2016.07.09.
 5. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
 6. PN-EN 1363-1:2012; Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne.
 7. PN-EN 1365-2:2014-12; Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 2: Stropy i dachy.
 8. PN-ENV 1187:2004+A1:2007. Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
 9. PN-EN 13501-1:2008 A1:2010; Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
 10. PN-EN 13501-2:2016. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na odstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych.
 11. PN-EN 13501-5 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
 12. Roszkowski Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2014. „Badania odporności ogniowej poziomych elementów przeszklonych”. Świat Szkła (12): 46 – 51.
 13. Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2016. „Dachy z elementami przeszklonymi – zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym”. Inżynier Budownictwa (12): 44 – 48.
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461).
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
 17. Sulik Paweł, Paweł Roszkowski. 2015. „Bezpieczeństwo pożarowe dachów: Reakcja na ogień i rozprzestrzenianie ognia przez dachy – cz. 1”. Inżynier Budownictwa (4): 104 – 109.
 18. Sulik Paweł, Paweł Roszkowski. 2015. „Bezpieczeństwo pożarowe dachów: Reakcja na ogień i rozprzestrzenianie ognia przez dachy – cz. 2”. Inżynier Budownictwa (5): 90 – 97.
 19. Sulik Paweł. 2017. „Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych – nośność ogniowa R”. Materiały Budowlane 533 (1): 80 – 81. DOI: 10.15199/33.2017.01.15.
 20. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst ujednolicony z komentarzem. Praca zbiorowa. 2009. Warszawa. ITB.
 21. Wróbel Paweł. 2009. „Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowych. Przykład niewłaściwej interpretacji przepisów”. Dachy Płaskie (4).
 • mgr inż. Paweł Roszkowski Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
 • dr inż. Paweł Sulik Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

p.sulik@itb.pl