Features of Teriva ceilings


openaccess, Vol. 568 (12) 2019 / środa, 1 stycznia, 2020

(Open Access)

M. Nowicki
J. Sieczkowski

DOI: 10.15199/33.2019.12.04

Volume 568: Issue 12
Pages 38-39
Accepted for publication: 26.10.2019 r.

The article presents the general division of ribbed ceilings versions of Teriva ceilings are described, and the most important properties of these ceilings determining their popularity are given. Keywords: ribbed ceilings; Teriva ceilings.
[1] Lewicki Bogdan. 1993. Stropy gęstożebrowe. Zasady projektowania z przykładami obliczeń. Warszwa. COBPBO. [2] PN-EN 15037-1 Prefabrykaty z betonu. Belkowo- pustakowe systemy stropowe. Część 1: Belki. [3] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2285). [5] Woźniak Grzegorz, Paweł Turkowski. 2019. Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe wg Eurokodu 2.Warszawa. ITB.
mgr inż. Marek Nowicki mgr inż. Jan Sieczkowski

mgr inż. Jan Sieczkowski

Adres do korespondencji: j.sieczkowski@op.pl