Evaluation of vibrations transmitted into the building by a power generator


openaccess, Vol. 567 (11) 2019 / środa, 27 listopada, 2019

(Open Access)

A. Ambroziak,
M. Malinowski,
A. Banaś,
A. Sitarski

DOI: 10.15199/33.2019.11.06

Volume 567: Issue 11
Pages 42 – 44
Accepted for publication: 13.08.2019 r.

All necessary tests carried out to measure a level of dynamic vibrations in office-service building during working of power generator on building roof are described.The evaluation of the harmfulness of buildings vibrations and influence on humans in buildings is performed. In addition, a short literature review of dynamic vibrations assessment on building and people is presented.
Keywords: vibrations; influences on building; influences on people; power generator.
[1] Kawecki Janusz, Krzysztof Stypuła. 2007. Błędy w diagnozach dotyczących oceny wpływów dynamicznych na budynki. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane: 267 – 274.
[2] Kawecki Janusz. 2015. „Kryteria oceny wpływu drgań komunikacyjnych na budynki zabytkowe i ludzi w budynkach w ujęciu normowym”. Przegląd Budowlany (11): 43 – 50.
[3] Kuźniar Krystyna, Tadeusz Tatara. 2017. „Drgania pochodzenia górniczego gruntu i fundamentu budynku w ocenie ich szkodliwości”. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 94: 5 – 14.
[4] Major Maciej, Izabela Minda. 2016. „Drgania i oddziaływania dynamiczne na budynki i budowle”. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo Z. 22 (172): 223 – 327. DOI: 10.17512/znb.2016.1.22.
[5] Olasek Piotr, Artur Sakowski, Paweł Nurek. 2013. Badania pod ekstremalnymi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi konstrukcji schodów na stadionie. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane: 267 – 274.
[6] PN-B-02170:2016-12+Ap1:2017-10 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
[7] PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami).
[9] Stypuła Krzysztof, Krzysztof Kozioł. 2007. „Numeryczna analiza wpływu na ludzi drgań stropów budynku od przejazdów metra”. Czasopismo Techniczne (2-B): 99 – 106.
[10] Szmygin Bolesław, Jerzy Podgórski, Jarosław Bęc, Piotr Wielgos, Tomasz Nowicki. 2008. „Rozwiązanie problemu nadmiernych drgań stropów budynku przemysłowego o konstrukcji stalowej”. Budownictwo i Architektura (3): 63 – 70.
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. uczelni, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mgr inż. Maciej Malinowski, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Anna Banaś, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Arkadiusz Sitarski, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. uczelni

ambrozan@pg.edu.pl