Evaluation of unit costs of external transport effects used in cost-benefit analyses


openaccess, Vol. 601 (9) 2022 / czwartek, 22 września, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.09.15

Ołdakowska Ewa, Ołdakowski Jakub. 2022. Evaluation of unit costs of external transport effects used in cost-benefit analyses. Volume 601. Issue 9. Pages 103-105. Article in PDF file

Accepted for publication: 30.08.2022 r.

The cost-benefit (CBA) analysis is an assessment of the degree of efficiency of decisions, projects, and investments, which takes into account the expected profits and costs, including the external costs. The CBA is also the basis for evaluating planned investment projects in the transport sector in Poland, for which beneficiaries apply for financial assistance fromEuropean Union funds. This paper presents the changes and makes an assessment (between 2017 and 2021) in the unit cost values of external transport effects used in used in CBA. The most significant changes were found to be related to the costs of climate change.
 1. Głodziński E. Efektywność ekonomiczna – dylematy definiowania i pomiaru. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 73/2014.
 2. Ellis D, Glover B, Norboge N. Refining aMethodology for Determining the Economic Impacts of Transportation Improvements. University Transportation Center for Mobility at Texas A&M University, 2012.
 3.  Litman T. Critical Analysis of Conventional Transport Economic Evaluation. Victoria Transport Policy Institute, 2013.
 4.  Łabuńka I, Pisz I. Wielokryterialna ocena efektywności ekonomicznej projektów logistycznych cz. 1. Logistyka, nr 6/2014.
 5. RutkowskaA. Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie i Finanse, tom 1, nr 4/2013
 6.  Bielski M. Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Wyd. C. H. Beck, Warszawa, 2002.
 7. Niebieska Księga, Infrastruktura drogowa przygotowana przez ekspertów. Inicjatywy Jaspers, 2015.
 8.  Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2008.
 9.  Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych imostowych dla dróg powiatowych, Instytut Badawczy Dróg iMostów,Warszawa, 2008.
 10. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2008.
 11. Artis M, Carrion J. L, Moreno R, Pons G, Surinach J. Efficiency measurements in infrastructure projects: Cost-benefit analysis of the Tunnel of Cadi. International Journal of Transport Economics = Rivista Internazionale de Economia dei Trasporti, 2000.
 12. Chi S, Bunker J, Teo M. Measuring Impacts and Risks to the Public of a 2 Privately Operated Toll Road Project by Considering 3 Perspectives in Cost-Benefit Analysis. Journal of Transportation Engineering, 2017.
 13. De Rus G. Introduction to Cost-benefit Analysis. Edward Elgar Publishing, 2010.
 14. Litman T. Transportation Cost and BenefitAnalysis. Victoria Transport Policy Institute, 2009.
 15. RogersM, DuffyA. Engineering project appraisal: the evaluation of alternative development schemes. Oxford, UK: John Wiley & Sons, 2012.
 16. Wee B. V, Rietveld P. CBA: ex ante evaluation of mega-projects. In H. Priemus & B. Van Wee (Eds.), International handbook on mega-projects (pp. 269–290). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2014.
 17. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, 11 lipca 2022 r.
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 19. Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014.
 20.  https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanieprojektow/ analiza-kosztow-i-korzysci/narzedzia/tablice-kosztowjednostkowych- do-wykorzystania-w-analizach-kosztow-i-korzysci/(data dostępu 1.07.2022 r.).
dr inż. Ewa Ołdakowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-5437-2470
Jakub Ołdakowski, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

dr inż. Ewa Ołdakowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-5437-2470

e.oldakowska@pb.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.09.15

Article in PDF file