Evacuation from the staircase to the exit from the building


Vol. 545 (1) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(in Polish)

R. Krupa,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.01.24

Volume 545; Issue 1
Pages 80-81
Accepted for publication: 20.12.2017 r.

The article discusses the problem of the final sections of escape routes, from the staircase to the exit outside the building in buildings. Three variants of technical solutions were considered with particular emphasis on their impact on the functionality of fire ventilation equipment.

Keywords: fire safety; building regulations; escape routes; fire ventilation.
 1. Kinowski Jacek, Paweł Sulik. 2017. „Wymaganie dotyczące spełnienia kryterium nośności ogniowej przeszklonych fasad”. Materiały Budowlane 536 (4): 94 – 95. DOI: 10.15199/33.2017.04.19.
 2. Krupa Rafał, Paweł Sulik. 2017. „Formalno-techniczne aspekty projektowania dwukondygnacyjnych biur w wielkokubaturowych halach magazynowych”. Materiały Budowlane 538 (6): 56 – 57. DOI: 10.15199/33.2017.06.20.
 3. Krupa Rafał, P. Kubica, G. Dzień, Z. Tuzimek. 2012, Usuwanie dymu z klatek schodowych. Ochrona Przeciwpożarowa (3) 41.
 4. PN-B 02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – Zasady projektowania.
 5. Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2”. Materiały Budowlane 534 (2): 46 – 47. DOI: 10.15199/33.2017.02.11.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2285).
 8. Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 535 (3): 66 – 68. DOI: 10.15199/33.2017.03.19.
 9. Sulik Paweł. 2017. „Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych – nośność ogniowa R”. Materiały Budowlane 533 (1): 80 – 81. DOI: 10.15199/33.2017.01.15.
 10. Sulik Paweł, Piotr Turkowski. 2017. „Odporność ogniowa elementów o funkcji oddzielającej będących częścią głównej konstrukcji nośnej budynku”. Materiały Budowlane 539 (7): 2 – 3. DOI: 10.15199/33.2017.07.01.
 11. Wytyczne CNBOP-PIBW-003:2016 – Systemy oddymiania klatek schodowych.
mgr inż. poż. kpt. Rafał Krupa, MSc. Eng. fire protection Capt. - State Fire Service of Poland

Paweł Sulik, Ph. D. Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Paweł Sulik, Ph. D. Eng.

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.24