Estimating the risk of mould growth on the example of a single-family building


openaccess, Vol. 616 (12) 2023 / piątek, 22 grudnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.12.07

Orlik-Kożdoń Bożena, Pawlak-Jakubowska Anita. 2023. Estimating the risk of mould growth on the example of a single-family building. Volume 616. Issue 12. Pages 33-37. Article in PDF file

Accepted for publication: 15.11.2023 r.

The aim of this study was to determine the causes of mould outbreaks on the internal surface of partitions wall and to propose preventivemeasures.Thermal and humidity analyseswere carried out on the basis of numerical calculations.As a result of the research, it was established that the most important factors determining the development ofmould are the relative humidity of the air and the thermal quality of the construction envelope. The risk ofmould formationmust be predicted early in the design stage.
  1. Karyś J. Ochrona przed wilgocią i korozją w budownictwie. Warszawa; 2014.
  2. Gutarowska B. Grzyby strzępkowe zasiedlające materiały budowlane. Wzrost oraz produkcja mykotoksyn i alergenów. Zeszyty Naukowe nr 1047, Politechnika Łódzka.
  3. Sedlbauer K. Prediction of mould fungus formation on the surface of and inside building components. Dissertation Universität Stuttgart 2001.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), Tekst ujednolicony – uwzględniający zmiany wprowadzone (Dz.U. z 16 września 2020 r. poz. 1608.
  5. PN-EN ISO 13788, Cieppno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania. 2013.
  6. Hens H. Fungaldefacement inbuildings: Aperformance related approach. HVAC and Research. 1999; https://doi. org/10.1080/10789669.1999.10391237.
  7. PN-EN 15026, 2008. Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów budynku – Szacowanie przenoszenia wilgoci za pomocą symulacji komputerowej.
  8. Climate.OneBuilding.Org. https://climate. onebuilding.org/(dostęp 17 październik 2023r).
dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4905-3037
dr inż. Anita Pawlak-Jakubowska, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-6778-9750

dr inż. Anita Pawlak-Jakubowska, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-6778-9750

anita.pawlak@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.12.07

Article in PDF file