Estimating environmental burdens resulting from the use of recycled materials in road construction


openaccess, Vol. 606 (2) 2023 / środa, 22 lutego, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.02.04

Kamińska Ewa Sylwia, Rymsza Barbara. 2023. Estimating environmental burdens resulting from the use of recycled materials in road construction. Volume 606. Issue 2. Pages 15-18. Article in PDF file

Accepted for publication: 19.01.2023 r.

The article presents the issues of the potential environmental impact of materials used in road construction, including those from recycling, in the context of climate and resource-saving policy guidelines. Attention was drawn to the need to develop effective actions to meet the challenges of a sustainable and low-emission economy. The product life cycle assessment (LCA) was also indicated as an important instrument for obtaining information on the impact of the tested objects on the environment.
 1. https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools- -and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products_pl.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3, z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Official Journal of the European Union. L88.5-43.
 5. Piasecki M. Zagadnienia dekarbonizacji budownictwa w Polsce. Materiały Budowlane. 2021. DOI:
 6. Ramos G, Yermo J (et. al.):Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030: w kierunku pomyślnego wdrożenia w Polsce, seria: Lepsza polityka, 2017 OECD. 2017.Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030: w kierunku pomyślnego wdrożenia w Polsce, seria: Lepsza polityka.
 7. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 25 września 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych. 15-16301 (E) A/RES/70/1.
 8. Kulczycka J, Bączyk A, Nowaczek A. 2020. Monitorowanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym w dokumentach strategicznych Polski i UE. W: Kulczycka J (red.). Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Wydawnictwo IGSMiE PAN. s. 9-20.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających wprowadzenie zrównoważonych inwestycji (UE) 2019/2088).
 10. Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp.k. 2021. Taksonomia w praktyce – jak przygotować się do raportowania nowych wskaźników https://www2. deloitte. com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_Webinar_ Taksonomia_27_04. pdf [dostęp 2.12.2022].
 11.  Maruszkin R. PARP, Grupa PFR, Czym jest Taksonomia? O nowym prawie UE dotyczącym klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo <https://www.parp.gov.pl/component/content/article/75026:czym-jest-taksonomia-o-nowym-prawie-ue-dotyczacym-klasyfikowania-dzialalnosci-gospodarczej-jako-zrownowazonej-srodowiskowo> [dostęp 26.09.2022].
 12. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021, poz. 2468).
 13. Radziewicz J. Zmiany środowiskowe spowodowane budową sieci dróg i autostrad https://rme. cbr. net. pl/index. php/archiwum-rme/419-wrzesie-padziernik- nr-57/ekologia-i-rodowisko14/440-zmiany-rodowiskowe-spowodowane- budow-sieci-drog-i-autostrad [dostęp 26.09.2022].
 14. Ustawia z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 15.  IBDiM, Budimex S.A., Pol. Warsz. 2015-2018. Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno- asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej. INNOTECH K3/IN3/3/22576/NCBiR/15.
 16. IBDiM, Pol. Gd., Pol. War., Pol. Św., IOŚ-PAN, INSCh, ITB Moratex. 2016 – 2018.Wykorzystaniemateriałów pochodzących z recyklingu. DZP/RID- -I/6/NCBiR/2016.
 17. Atmoterm S.A. Jakie są warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego? Ekowiedza https://ekowiedza.com/wp-content/uploads/ 2022/01/utrata-statusu-odpadow-dla-odpadow-destruktu-asfaltowego.pdf [dostęp 12.09.2022].
 18.  Tarsi G, Tataranni P, Sangiorgi C. The Challenges of Using Reclaimed Asphalt Pavement for New Asphalt Mixtures. A Review, Materials. 2020; 13: 4052.
 19.  Polski Kongres Drogowy i PIARC Poland. 2020. Rekomendacja Polskiego Kongresu Drogowego. Efektywne wykorzystanie destruktu asfaltowego w procesie produkcji MMA<https://kongresdrogowy.pl/wp-content/uploads/files- pdf/pkd_rekomendacje_vfinal.doc.pdf> [dostęp 18.09.2022].
 20. Król J. Nowe rozporządzenie w sprawie utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego. Drogownictwo. 2021; 11 – 12: 329.
 21. Kowalski Z, Kulczyska, J.,Góralczyk M. Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA).Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007.
 22. Baran J. 2016. Problemy aplikacyjne analizy środowiskowej cyklu życia produktu. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Problemy aplikacyjne analizy środowiskowej cyklu życia produktu March 2016 Conference: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 Volume: 2.
 23. PN-EN ISO 14040:2009. Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
 24. PN-EN ISO 14044:2009. Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia. Wymagania i wytyczne.
 25. PN-EN 15804+A2:2020-03 Zrównoważenie obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobu – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
 26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 27. https://www.sgs.pl/pl-pl/news/2019/08/deklaracja-srodowiskowa-epd [dostęp 2.12.2022].
 28. Krawczyk B et al. Kryteria oceny podbudów związanych cementem zawierających kruszywa pochodzące z recyklingu. Roads and Bridges – Drogi i Mosty. 2022. http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.019.007.
 29. Bressi S, Primavera M, Santos J. Acomparative life cycle assessment study with uncertainty analysis of cement treated base (CTB) pavement layers containing recycled asphalt pavement (RAP)materials. Resour. Conserv. Recycl. 2022; https://doi.org/10.1016/j.resconrec. 2022.106160.
 30. Bressi S, Santos J, Marko O, Losa M. Acomparative environmental impact analysis of asphalt mixtures containing crumb rubber and reclaimed asphalt pavement using life cycle assessment. In. J. Pavement Eng. 2019; https://doi. org/10.1080/10298436.2019.1623404.
 31. Vandewalle D, Antunes V, Neves J, Freire AC. Assessment of eco-friendly pavement construction and maintenance using multi-recycled rap mixtures. Recycling. 2020; https://doi.org/10.3390/recycling5030017.
 32. Aurangzeb Q, Al-Qadi I L, Ozer H, Yang R. Hybrid life cycle assessment for asphalt mixtures with high RAP content. Resour. Conserv. Recycl. 2014; https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.12.004.
 33. Duszyński A, Bańkowski W. Analizy obliczeniowe typowych konstrukcji nawierzchni z podbudową na bazie mieszanek z destruktu betonowego i asfaltowego. Praca własna IBDiM nr PWS-892. 2022.
 34.  Chen X, Wang, H. Life cycle assessment of asphalt pavement recycling for greenhouse gas emission with temporal aspect. J. Clean. Prod. 2018. https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2018.03.207.
 35. Chiu C Te, Hsu T H, Yang W F. Life cycle assessment on using recycled materials for rehabilitating asphalt pavements. Resour. Conserv. Recycl. 2008; https://doi.org/10.1016/j.resconrec. 2007.07.001.
 36. Szruba M. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nawierzchnie asfaltowe na drodze nieustannego rozwoju. 2020; s. 69 – 71.
 37. Milachowski, C., Stengel, T Gehlen, C. Ocena Cyklu Życia wykonania i użytkowania nawierzchni drogowych. Stowarzyszenie Producentów Cementów. 2011.
dr inż. Ewa Sylwia Kamińska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-4547-8775
dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-0504-2360

dr inż. Ewa Sylwia Kamińska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-4547-8775

ekaminska@ibdim.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.02.04

Article in PDF file