Essembly errors of steel ceiling joists with proposals for repair


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

A. Szymczak-Graczyk

DOI: 10.15199/33.2016.11.32

Volume 531: Issue 11
Pages 80-81
Accepted for publication: 03.10.2016 r.

The article presents a steel joist consisting of two 300 PN I-beams combined with overlay and underlay plates and bolts. The joist demonstrated a changed geometry of the underlay plate in its supporting part.An embedded plate the joist should be amounted to in the supporting element was incorrectly fixed to a reinforced concrete element. The work shows the status after completing and attaching the joist as well as the proposed repair program for this element.

Keywords: steel joists, embedded plate, grout, support for a binding joist on the embedded element.
  1. Giżejowski Marian, Jerzy Ziółko. 2010. Budownictwo ogólne. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według Eurokodów z przykładami obliczeń. Tom 5. Warszawa. Arkady.
  2. Gumulak Krzysztof, Bartłomiej Kończyło. 2014. Program naprawczy (materiały projektanta). Wrocław.
  3. Kucharczuk Witold, Sławomir Labocha. 2012. Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta. Rzeszów. PolskieWydawnictwo Techniczne.
  4. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  5. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów.
  6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  7. Ziółko Jerzy, Wojciech Włodarczyk, Zbigniew Mendera, Sylwia Włodarczyk. 1995. Stalowe konstrukcje specjalne. Warszawa. Arkady.
  8. Żmuda Jan. 1997. Podstawy projektowania konstrukcji metalowych. Warszawa. Arkady.
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk

anna.szymczak-graczyk@up.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.32