Energy audits of enterprises located in office buildings


Vol. 545 (1) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

O. Dybiński,
J. Kwiatkowski

DOI: 10.15199/33.2018.01.07

Volume 545; Issue 1
Pages 28-30
Accepted for publication: 13.12.2017 r.

Legal bases of performing of energy audits of enterprises and applied methodology in Poland has been described. Based on experience gained through performing many energy audits, recommended methodology and typical problems occurring during energy audits of companies located in office buildings has been presented. Thanks to results obtained, statistics of typical energy consumption have been developed and recommended energy efficiency improvements have been shown.

Keywords: energy audit; office building; energy consumption.
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w Sprawie Efektywności Energetycznej.
 2. Interpretacja Urzędu Regulacji Energetyki z 20.07.2017 r. (dostęp online 28.12.2017 r.]. https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/audyt-energetyczny-prze/7127,W-zwiazku-z-obowiazkiem-sporzadzania-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa-wyni.html.
 3. Jędrzejuk Hanna, Joanna Rucińska. 2016 „Uproszczona ocena możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię do chłodzenia poprzez zastosowanie okresowo działających elementów zacieniających”. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce (8): 17 – 20.
 4. Komerska Anna, Jerzy Kwiatkowski. 2016. „Wpływ standardu energetycznego budynku na zużycie energii w cyklu życia”. Materiały Budowlane 521 (1): 8 – 10. DOI: 10.15199/33.2016.01.03.
 5. Kwiatkowski Jerzy. 2016. „Efektywność energetyczna a systemy wielokryterialnej oceny budynków”. Materiały Budowlane 521 (1): 16 – 18. DOI: 10.15199/33/2016.01.05.
 6. Panek Aleksander, Joanna Rucińska. 2009 „Wdrażanie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków w różnych krajach UE”. Materiały Budowlane 437 (1): 32 – 36.
 7. PN-EN 16247-1 „Audity Energetyczne: Wymagania Ogólne”.
 8. PN-EN 16247-2 „Audity Energetyczne Część 2: Budynki”.
 9. PN-EN 16247-3 „Audity Energetyczne Część 3: Procesy”.
 10. PN-EN 16247-4 „Audity Energetyczne Część 4: Transport”.
 11. PN-EN 16247-5 „Kompetencje audytorów energetycznych”.
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 13. Trząski Adrian, Aleksander Panek, Joanna Rucińska. 2014. „Impact of windows parameters on the thermal performance of a multi-family building”. Czasopismo Techniczne 2014 Budownictwo Zeszyt 3-B (8): 473 – 480.
 14. Trząski Adrian. 2016. „Przykład dostosowania budynku biurowego do wymagań dotyczących wskaźnika EP po 2020 r.”. Materiały Budowlane 521 (1): 34 – 38. DOI: 10.15199.33.2016.01.11.
 15. Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).
 16. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 204 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
Olaf Dybiński, MSc. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering

Jerzy Kwiatkowski, Ph. D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering

Olaf Dybiński, MSc. Eng.

odybinski@nape.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.07