Determining of angle brackets of thermal conductivity coefficient value


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

M. Grabowski,
C. Rutkowski,
J. Wernik

DOI: 10.15199/33.2017.07.16

Volume 539: Issue 7
Pages 53-54
Accepted for publication: 22.05.2017 r.

The article regards experimental studies on determining the value of thermal conductivity coefficient for angle brackets of new construction. Angle brackets are used in ventilated facades systems. Such systems consist of an angle bracket (called a console), an insulation layer and an outer cladding that provides protection against atmospheric conditions. The angle bracket is the main element that supports the outer cladding to the wall of the building and is subject to many of the requirements of the applicable regulations. Measurements were made using a special measuring system and a program that controls the measurements and data recording was written in LabView. The study showed a significant reduction in the thermal conductivity coefficient for the element made of corrosion-resistant steel. Analysis of the results shows that the angle brackets with drilled holes have a lower thermal conductivity compared to the angle brackets with solid walls. This effect can be explained by the formation of narrowings of conductive material, that extend the heat flow path. Research has shown that systems based solely on aluminium do not meet the basic requirements of building regulations in force.

Keywords: angle brackets, console, thermal conductivity coefficient.
  1. Bergman Theodore, Adrienne Lavine, Frank P. Incropera, David P. Dewitt. 2011. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons.
  2. Marinetti Sergio, Pier G. Cesaratto. 2012. „Emissivity Estimation for Accurate Quantitative Thermography.” NDT & E International 51: 127–34. DOI: 10.1016/j.ndteint.2012.06.001.
  3. „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, [Dz.U. 2013 poz. 926].
  4. www.ags.org.pl (14.04.2017 r.). Uzyskane wyniki są efektem projektu pt. „Optymalizacja konstrukcji i właściwości nowoczesnych łączników budowlanych na bazie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na rzeczAGS Sp. z o.o.”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
dr inż. Mirosław Grabowski, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
inż. Cezary Rutkowski, AGS Sp. z o.o.
dr inż. Jacek Wernik, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

dr inż. Mirosław Grabowski

miroslaw.grabowski@pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.16