Determination of AAC masonry compressive strength by MDT method


openaccess, Vol. 562 (6) 2019 / czwartek, 4 lipca, 2019

(Open Access)

R. Jasiński

DOI: 10.15199/33.2019.06.04

Volume 562: Issue 6
Pages 50-51
Accepted for publication: 5.05.2019 r.

Abstract. In publication cycle I will present a proposal for the procedure to determine the compressive strength of a wall made ofAAC with thin-layer bed joints based on a study of thematerial properties of masonry components. In this paper I present the minor-destructive method (MDT) based on the calibration of its own empirical curve taking into account the shape and size of samples and the impact of AAC moisture. Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC); compressive strength; shape and size of specimens; moisture; MDT method.
  1. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2013 Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Warszawa. Wy daw nic two Naukowe PWN.
  2. Jasiński Rado sław, Łukasz Drobiec, Wojciech Mazur. 2019. „Application of the Mi nor Destructive Test (MDT) method for determination of AAC masonry compres sive strength”. Przegląd Spawalnictwa 91 (2): 17 – 23. DOI: 10.26628/wtr.v91i2.
  3. Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec, Wojciech Mazur. 2019. „Validation of Selected Non -Destructive Methods for Determining the Compressive Strength of Masonry Units Made of Autoclaved Aerated Concrete”. Materials, Vol. 12, Issue 3, 389. DOI: 10.3390/ma 120303.9.
  4. Łaskawiec Katarzyna. 2017. „Autoklawizowany beton komórkowy – od porność na wilgoć”. Inżynier Budownictwa (4).
  5. Mazur Wojciech, Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński. 2018. „Effects of specimen dimensions and shape on compres si vestrength of specific autoclaved aerated concrete”. ICA AC 6th Inter national Con fe ren ce on Autoclaved AeratedConcrete. Postdam september 4–6 2018 r.: 541 – 556. DOI: 10.1002/ce pa.837.
  6. Neville Adam.M. 2011. Włściwości betonu. 5th edi tion, Pearson Education Limited, Es sex, En gland.
  7. PN -EN 771-4:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
  8. PN -EN 1996-1-1+A1: 2013-05P Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dlaz brojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  9. Rybarczyk Tomasz. 2019. „Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 558 (2): 26 – 27.
  10. Zapotoczna - Sytek Genowefa, Svetozar Balkovic. 2013. Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia. Właściwości. Wykonawstwo. Warszawa. Wydawnictwo Nauko we PWN.
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa; ORCID: 0000-0003-4015-4971

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa; ORCID: 0000-0003-4015-4971

radoslaw.jasinski@polsl.pl