Design factors affecting the increase durability of repair and strengthen


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

L. Runkiewicz
J. Sieczkowski

DOI: 10.15199/33.2016.11.19

Volume 531: Issue 11
Pages 54-55
Accepted for publication: 03.10.2016 r.

With the passage of time building objects are subject to degradation processes, resulting in the occurrence of the risk or failure. Given the reason causing the formation of errors made at different life stages of construction, with a special focus errors at the design stage.

Keywords: design factors, repair, strengthen, durability.
 1. Ajdukiewicz Andrzej, Leszek Szojda. 2009. „Zagrożenia i zabezpieczenia slupów elektroenergetycznych linii przesyłowych w warunkach deformacji podłoża”. XXIV Konferencja Naukowo- -Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin – Międzyzdroje.
 2. Noakowski Piotr. 2010. „Ocenawytężenia chłodni kominowej wskutek nierównomiernych osiadań jej fundamentów”. Przegląd Budowlany 5: 40 – 43.
 3. PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
 4. PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 5. PN ISO 15686-3 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 3: Audyty i przeglądy właściwości użytkowych.
 6. Runkiewicz Leonard. Raporty na temat zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych za lata 1962 – 2015. Prace naukowo-badawcze ITB, NK-45. Biblioteka ITB.
 7. Runkiewicz Leonard, Paweł Lewiński. 2016. „Eksploatacja silosów z betonu sprężonego wzmocnionych po awarii”. XIV Konferencja Naukowo- Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” Kielce-Cedzyna: 413 – 420.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 9. Ustawa Prawo budowlane.
 10. ZieleniewskiStanisław, Jan Sieczkowski. 2008. „Kontrola projektu i nowa struktura przepisów techniczno-budowlanych”. Przegląd Budowlany (6): 31 – 37.
 • prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
 • mgr inż. Jan Sieczkowski Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

l.runkiewicz@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.19