Decarbonisation potential of the historic building in Warsaw


openaccess, Vol. 618 (2) 2024 / piątek, 23 lutego, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.02.10

Firląg Szymon, Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Sławińska Martyna. 2024. Decarbonisation potential of the historic building in Warsaw. Volume 618. Issue 2. Pages 50-54. Article in PDF file

Accepted for publication: 24.01.2024 r.

The need to reduce the share of construction in the overall demand for non-renewable primary energy and to minimize carbon dioxide emissions during the operation stage of buildings requires the development of a plan for renovation and decarbonization of buildings. However, this process requires special planning for historic buildings. The article analyzes the existing state and develops two variants of renovation of one of Warsaw's pre-war historic apartment buildings at 23 Kopernika St. It examines how changes to the building can affect its energy efficiency and emissions of CO2 and other pollutants, as well as improve indoor comfort. The main goal was to reduce the demand for non-renewable primary energy and minimize CO2 emissions. The proposed solutions also took into account buildings architecture and surroundings.
 1. Raport końcowy „Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce, 17 stycznia 2012 r., Opracowano dla European Climate Foundation by The Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy Central European University Budapeszt.
 2. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the council of 19May 2010 on the energy performance of buildings.
 3. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast), COM/2021/802 final.
 4. Uchwała nr LXII/1667/2018 Rady m. st. Warszawy z 1 marca 2018 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy.
 5.  Kaliszuk-Wietecka A, Muchorowska M. Fort Bema jako przykład potencjału termomodernizacyjnego zabytkowych budynków militarnych. Materiały Budowlane. 2023. DOI: 10.15199/33.2023.01.
 6.  Firląg S, Kaliszuk-Wietecka A, Miszczuk A. Plan dekarbonizacji budynków w Warszawie – badania termowizyjne. Materiały Budowlane. 2023. DOI: 10.15199/33.2023.02.
 7. PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni.
 8. PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 9. PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.
 10. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 15 kwietnia 2022 r., Dz.U. 2022 poz. 1225.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376) wraz późniejszymi zmianami.
dr hab. inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-6276-3666
dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-2476-6951
inż. Martyna Sławińska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-6276-3666

 sfirlag@nape.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.02.10

Article in PDF file

Article in English PDF file