Comparative tests of the wall thickness effect of a GRP coating with a non-circular cross section in a soil-coating object


openaccess, Vol. 594 (2) 2022 / środa, 23 lutego, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.02.02

Gut Remigiusz, Jasiński Wiktor, Duszyński Andrzej, Czapla Aleksander, Drewnowski Jakub. 2022. Comparative tests of the wall thickness effect of a GRP coating with a non-circular cross section in a soil-coating object. Volume 594. Issue 2. Pages 5-8. Article in PDF file

Accepted for publication: 13.01.2022 r.

The article presents comparative research of culverts made of GRP (Glass Reinforcement Polyester) built in natural conditions and loaded with a system of forces simulating traffic loads in accordance with the „Load Model 1” according to [7]. Two structures with the same cross-section (bell profile DN3000/2400) but with a different wall thickness: standard 45 mm and reduced 35 mm were analyzed. The tests included measurements of vertical and horizontal displacements of the structure as well as wall deformations in the middle part of the section and at the joint. The test results were analyzed in order to check the influence of the wall thickness reduction on the deformation of the internal cross-section of the structure and on the wall stresses.
 1. Amiblu, Flowtite Norway, Folwtite Produkt Guide, Sandefjord.
 2. Amiblu Poland, Flowtite Norway wyniki badań laboratoryjnych na podstawie sprawozdań z badań okresowych.
 3. Amiblu Technology, Sandefjord. Dokumentacja Know How producenta.
 4. Jasińsk iW., R. Walczak. 2018. „Badania modelowe przepustów drogowych z GRPw skali naturalnej”. Materiały Budowlane 546 (11): 28 – 30.
 5. PN-EN14364:2013-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji –Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym(GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) – Specyfikacje rur, kształtek i połączeń.
 6. PN-EN 1796:2013-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody – Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP).
 7. PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje –Część 2:Obciążenia ruchome mostów.
 8. PN-ISO25780:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym(GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) – Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania.
 9. PN-ISO16611:2018-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) –Wymiary, wymagania i badania.
 10. PN-EN 1610: 2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
 11. Sprawozdanie nr 46/17/TW-1 z badań modelowych przepustów z GRP. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających. Żmigród, listopad 2017.
 12. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych. Załącznik do Zarządzenia nr 30 GDDKiA z 2 listopada 2006 r.
mgr inż. Remigiusz Gut, Instytut Badawczy Dróg i Mostów–Filia Wrocław; Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw ORCID: 0000-0002-3327-4142
dr Wiktor Jasiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów–Filia Wrocław; Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw ORCID: 0000-0001-6612-4207
dr inż. Andrzej Duszyński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów–Filia Wrocław; Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw ORCID: 0000-0002-8842-5630
mgr inż. Aleksander Czapla, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0003-2500-9098
prof. dr hab. Jakub Drewnowski, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0003-1424-0403

mgr inż. Remigiusz Gut, Instytut Badawczy Dróg i Mostów–Filia Wrocław; Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw ORCID: 0000-0002-3327-4142

 rgut@ibdim.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.02.02

Article in PDF file