Change of the requirements for marketing of ventilation and air-conditioning products


openaccess, Vol. 592 (12) 2021 / środa, 22 grudnia, 2021

(Open Access)

Staniszewska-Chlebowska Edyta, Wall Sebastian. 2021. Change of the requirements for marketing of ventilation and air-conditioning products. Volume 592. Issue 12. Pages 50-52. DOI: 10.15199/33.2021.12.07

Accepted for publication: 02.11.2021 r.

The article provides an analysis of current legal requirements on placing of products for ventilation and airconditioning of buildings on Polish market. The most important changes introduced in these regulation after 1st of January 2017 are indicated.
 1. Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1936 z 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011. Dz.U. U.E. z 28.10.2015 Seria L 282/34.
 2. https://www.eota.eu/eads (data dostępu 03.12.2021).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/ 12352351 (data dostępu 03.12.2021).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz.U. UE z 4.4.2011 Seria L 88, s. 5.
 5. RozporządzenieMinistra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).
 6. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233).
 7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2164).
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, https://legislacja. rcl.gov.pl/projekt/12348026 (data dostępu 03.12.2021).
 11. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
mgr inż. Edyta Staniszewska-Chlebowska, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-0690-4516
dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-3616-9014

dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-3616-9014

 s.wall@itb.pl