Certification of burglary resistant doors


Vol. 552 (8) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019
[in Polish]

M. Kałużna

DOI: 10.15199/33.2018.08.12

Volume 552: Issue 8
Pages 53-54
Accepted for publication: 03.07.2018 r.

Placing construction products on the market is regulated by law, both on European market and domestic one. In specified cases the certification of the product or of factory production control is obligatory. The aim of the author adopted in this study is the contradistinction of considerations connected with obligatory certification and voluntary certification of doors, and also drawing attention to the way of declaring of product performance, that is burglary resistance. Keywords: voluntary certification; declaring of performance; CE marking; burglary resistant doors.
[1] Decyzja Komisji nr 1999/93/WEz 25.01.1999 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie drzwi, okien, okiennic, żaluzji, brami powiązanych z nimi okuć budowlanych. Załącznik III. Dz. Urz. UE, L 29 z 03.02.1999: 51.
[2] Deszcz Joanna. 2015. „Zakładowa Kontrola Produkcji w świetle zmian regulacji prawnych dotyczących wyrobów budowlanych”. Materiały Budowlane 511 (3): 54. DOI: 10.15199/33.2015.03.16.
[3] Głowacz Małgorzata, Sebastian Wall. 2016. „Ocena trzech lat funkcjonowania Rozporządzenia UE nr 305/2011 (CPR). Wnioski i perspektywy zmian”. Materiały Budowlane 532 (12): 35. DOI: 10.15199/33.2016.12.11.
[4] Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii). Dz. Urz. UE, C 267/16 z 11.08.2017: 57.
[5] PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja: p. 3.1.
[6] PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne: p. 4.1, 5.
[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz. Urz. UE, L 88 z 04.04.2011: art. 8, p. 2.
[8] Ustawa z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2002, nr 166, poz. 1360, z późn. zm.: rozdz. 2, art. 6, p. 3.
[9] Zboina Jacek, Grzegorz Mroczko. 2015. "Dobrowolna ocena wyrobów prowadzona przez polskie i europejskie jednostki”. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 4 (40): 81. DOI: 10.12845/bitp. 40.4.2015.6.
mgr inż. Magdalena Kałużna, Centrum Techniki Okrętowej S.A.

mgr inż. Magdalena Kałużna

magdalena.kaluzna@cto.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.12