Calculation of the heat transfer coefficient in BIM technology


openaccess, Vol. 558 (2) 2019 / niedziela, 24 lutego, 2019

(Open Access)

A. S. Borkowski

DOI: 10.15199/33.2019.02.06

Heat transfer coefficient is a very important parameter ofwalls.On its basis, thermal losses can be determined for a given partition. The calculated coefficients U (heat transfer) and R (thermal resistance) are important parameters for the entire 3D model of the designed building, which is analyzed in terms of energy efficiency. In BIM technology, these factors can be calculated automatically and can be accessed when creating collations or marking views with labels. The conditional formatting available in BIM applications makes it possible to identify walls that do not meet the applicable standards. The article presents calculations for the five most popular external walls. Keywords: BIM technology; heat transfer coefficient; walls.
  1. Janota-Bzowski Jacek. 2015. „BIM ekonomicznie”. Materiały Budowlane 517 (9): 122 – 124. DOI: 10.15199/33.2015.09.48.
  2. Juszczyk M. 2017. „O klasyfikacji BIM w kontekście analiz kosztowych i robót budowlanych”. Materiały Budowlane 533 (1): 85 – 86. DOI: 10.15199/33.2017.01.17.
  3. PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
  5. Węgierek P., Andrzej Szymon Borkowski. 2015. „Revit Architecture. Podstawy projektowania”. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Lublin. s. 58

mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski, Politechnika Warszawska;Wydział Geodezji i Kartografii;

mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski, Politechnika Warszawska;Wydział Geodezji i Kartografii;

andrzej.borkowski@pw.edu.pl