Assessment of the flooding cause of the structure located near the reservoir retaining rainwater from dewatering of a motorway


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

W. Matusiewicz,
E. Koda,
Z. Lechowicz,
P. Osiński

DOI: 10.15199/33.2016.12.24

Volume 532: Issue 12
Pages 78-81
Accepted for publication: 12.09.2016

The paper presents example of dewatering system of a motorway and reservoirs collecting drainage water. The case of cyclically flooded boiler room located near the infiltration reservoir, collecting drainage and rainfall waters from a road, was analysed. The cause of flooding was mainly clogging of reservoirs geotextile bottom layers, what disabled proper water infiltration into the subsoil. Raised water was discharging from the side reservoir exhausts,what enabled filtration through the soil into the boiler room. Based on the geotechnical investigation and piezometric monitoring it was proposed to replace the clogged geotextile from the reservoir bottom gravel filter. Also the exhausts, as well as the boiler roomwere properly sealed by using still sheets covered with hydro concrete.

Keywords: adewatering of motorway, retention and infiltration reservoir, flooding, clogging, waterproof insulation.
 1. Edel Roman. 2010. Odwodnienie dróg. Warszawa. WKŁ.
 2. Koda Eugeniusz i in. 2011. Ekspertyza dotycząca zbiornika retencyjnego nr 22, stanowiącego element systemu odwodnienia drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia, na podtopienie piwnic budynku gospodarczego przy ul. Szeligowskiej. Warszawa. SGGW.
 3. Koda Eugeniusz, Z. Krzywosz. 1995. Projektowanie układów filtracyjnych i drenażowych z zastosowaniemgeotekstyliów. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Ustroń. Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów: 91 – 106.
 4. Królikowska Jadwiga, Andrzej Królikowski. 2012. Wody opadowe. Lublin. Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
 5. Matusiewicz Władysław. 2003. „Zabezpieczenia obiektów budowlanych przed skutkami deszczy nawalnych w warunkach ograniczonego odpływu”. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej (2): 22 – 27.
 6. Matusiewicz Władysław. 2011. „Zagrożenie bezpieczeństwa budowli w wyniku nieprawidłowych metod odwodnienia”. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (54): 344 – 354.
 7. PKN-CEN ISO/TS 17892-1. Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 1: Oznaczanie wilgotności.
 8. PKN-CEN ISO/TS 17892-4. Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego.
 9. PKN-CEN ISO/TS 17892-4. Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.
 10. Pochwat Kamil, Józef Dziobak. 2012. „Analiza hydrauliczna funkcjonowania zbiornika retencyjnego z systememgrawitacyjnego płukania”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (59).
 11. Rolla Stefan. 2004. „Przydrożne zbiorniki infiltracyjne – po raz drugi”. Drogownictwo (8): 243 – 246.
 12. Styś Daniel. 2013. Zrównoważone systemy odwodnienia miast. Wrocław. DWE.
 13. Wójcicki Tadeusz i in. 2002. Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. Warszawa. ITB.
 • dr inż. Władysław Matusiewicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Piotr Osiński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Władysław Matusiewicz

wladyslaw_matusiewicz@sggw.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.24