Approach and method of valuation of the market value of a building intended for renovation or modernization


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.19

Gwóźdź-Lasoń Monika. 2022. Approach and method of valuation of the market value of a building intended for renovation or modernization. Volume 603. Issue 11. Pages 70-73. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.09.2022 r.

The publication presents an analysis and research scheme for themethod, technique and econometricmodel for the residual approach, in which the market value of the building intended for renovation ormodernization is estimated. The article describes the tested legal and methodological foundations and presents the results of the study in the form of an optimal valuation scheme for the tested model, in terms of the current variables of the renovation investment of a building object, which affect its market value.
 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 1997 r. nr 115 poz. 741; z późniejszymi aktualnymi zmianami.
 2. International Valuation Standards (IVS)London, United Kingdom, ISBN: 978-0-9931513-4-7. 2021.
 3. Międzynarodowe Standarty Wyceny ISBN 978-83-60231-23-4, KMSW, PFSRM. 2007.
 4. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny (PKZW): KSWP, KSWS; NI.
 5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2109; z późniejszymi aktualnymi zmianami.
 6.  Gwóźdź-Lasoń M. Interdisciplinary risk analysis of construction investment and property value in theareas with mining impact; Acta Scientiarum Polonorum Architectura. 2021; vol. 20, iss. 4, s. 55 – 67, p-ISSN: 1644-0633; e-ISSN: 2544-176, DOI: 10.22630/ASPA.2021.20.4.34.
 7.  Hozer J, Kokot S, KuźmińskiW.Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
 8. Gwóźdź-Lasoń M. Inwestycje budowlane na terenach osuwiskowych – analiza przyczynowo- skutkowa powstawania uszkodzeń w budynkach podczas wykonywania prac związanych z modernizacją sąsiedniej inwestycji. Przegląd Budowlany. 2016; 9: 25 – 32; ISSN 0033-2038.
 9. Gwóźdź-Lasoń M. Badanie i analiza ZEI – zerowego etapu inwestycji określającego nośność podłoża gruntowego jako atrybutu mającego wpływ na wartość całej inwestycji budowlanej i determinującego istotne czynniki wpływające na strategiczne podejmowania decyzji menedżerskich; rozdział w monografii Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju: monografia; Wrocław: Exante Training & Consulting. 2016; s. 179 – 198: ISBN 978-83-65374-09-7.
 10. Juraszek J, Gwóźdź-Lasoń M, Logoń D. FBG strain monitoring of a road structure reinforced with a geosynthetic mattress in cases of subsoil deformation in mining a ctivity areas. Materials. 2021; Vol. 14, Iss. 7, Spec. Iss., 17 s., DOI: 10.3390/ma14071709; ISSN 1996 – 1944.
 11. Bin J, Gardiner B, Li E, Liu Z. Multi-source urban data fusion for property value assessment: A case study in Philadelphia. Neurocomputing. 2020; 404: 70 – 83.
 12.  Chai C, De Brito J, Gaspar PL, Silva A. Statistical modelling of the service life prediction of painted surfaces. International Journal of Strategic Property Management. 2015; 19 (2): 173 – 185.
 13.  Saull A, Baum A, Braesemann F. Can digital technologies speed up real estate transactions? Journal of Property Investment & Finance. 2020; 38 (4): 349 – 361.
 14. Utkucu D, Sozer H. Interoperability and data exchange within BIM platformto evaluate building energy performance and indoor comfort.Automation in Construction. 2020; 116,Art. No. 103225.
 15.  Yap JBH,NgXH.Housing affordability inMalaysia: perception, price range, influencing factors and policies. International Journal ofHousingMarkets andAnalysis. 2018; 11 (3): 476 – 497.
 16. McGough T, Berry J. Pricing risk and its use in modelling real estate market yields. Journal of Property Investment and Finance. 2020; 38(5): 419 – 433.
 17.  Myrczek J, Juraszek J., Tworek P. Risk management analysis in construction enterprises in selected regions in Poland. Technical Transactions. 2020; 117 (1): 1 – 13.
 18. Ostoja-Ostaszewska A. Matematyka w ekonomii. Modele i metody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 19. Aydinoglu AC, Bovkir R, Colkesen I. Implementing a mass valuation application on interoperable land valuation data model designed as an extension of the national GDI. Survey review, [Early Access]. 2020.
 20.  Binter A, Krol K, Frosik M, Furczon M. Ecological Considerations in Real Estate Valuation. Journal of ecological engineering. 2020; 21 (5): 47 – 55.
 21.  KuangW, Chen C,Wang Q, Home purchase restriction, real estate investment, and corporate innovation. Frontiers of Business Research in China. 2020; 14(1).
 22.  Mohamed AG, Abdallah MR, Maryouk M. BIM and semantic web-based maintenance information for existing buildings. Automation in Construction. 2020; 116, Art. No. 103209.
 23.  Wieczorek D, Plebankiewicz E, Zima K.Mo del estimation of the whole life cost of a building with respect to risk factors. Technological and Economic Development of Economy. 2019; 22 (1): 20 – 38.
 24.  Hong J, Choi H, Kim WS. A house price valuation based on the random forest approach: themass appraisal of residential property in South Korea. International Journal of Strategic Property Management. 2020; 24(3): 140 – 152.
 25.  MolA, CabaleiroM, Sousa HS, Branco JM. HBIMfor storing life-cycle data regarding decay and damage in existing timber structures. Automation in Construction. 2020; 117, Art. No. 103262. [26] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414; z późniejszymi aktualnymi zmianami.
dr inż. Monika Gwóźdź-Lasoń, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-6602-5601

dr inż. Monika Gwóźdź-Lasoń, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-6602-5601

mgwozdz@ath.bielsko.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.19

Article in PDF file