Analysis of the proposal for a new EU approach to technical harmonization of the conditions for marketing of construction products


openaccess, Vol. 609 (5) 2023 / czwartek, 25 maja, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.05.06

Wall Sebastian. 2023. Analysis of the proposal for a new EU approach to technical harmonization of the conditions for marketing of construction products. Volume 609. Issue 5. Pages 22-25. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.04.2023 r.

The article presents an analysis of the directions of the main changes in the European Union regulations regarding the rules for the marketing of construction products, included in the draft Regulation of the European Parliament and of the Council, proposed by the European Commission, laying down harmonized conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) No. 305/2011. A comparison was made between the essential elements of the current regulation (so called CPR) and the draft of the new CPR. Since the text proposed by the Commission in 2022 still needs to be approved (or amended) by the EU Council and the European Parliament, the final wording of the regulation may differ in many respects from the draft described, which will be the subject of further publications.
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz. U. UE z 4.4.2011 Seria L 88, s. 5
  2. Report From The Commission To The European Parliament And The Council on the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (COM (2016) 0445 final). Dostęp online: https://eur-lex. europa. eu/legal-content/EN/ALL/? uri=COM: 2016: 0445: FIN (data dostępu 8 marca 2023 r.)
  3. C-613/14 – James Elliott Construction Judgment of the Court (Third Chamber) of 27 October 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX%3A62014CJ0613 (data dostępu 8 marca 2023 r.).
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) OJ L 285, 31.10.2009.
  5. Review of the Construction Products Regulation (CPR) Survey On Future Options –Analysis of replies https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43103/attachments/ 1/translations/en/renditions/native (data dostępu 9 marca 2023 r.).
  6. Wall S. CE Marking of Construction Products – Evolution of the European Approach to Harmonisation of Construction Products in the Light of Environmental Sustainability Aspects. Sustainability 13.11.2021: 1-14. https://doi.org/10.3390/su13116396.
  7. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 305/2011, Bruksela, 30.3.2022, COM (2022) 144 final.
  8. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych Dz. U. U. E. Seria L 159, 28.5.2014, p. 41–46.
dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-3616-9014

dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-3616-9014

s.wall@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.05.06

Article in PDF file