Analysis of solutions for thermal insulation damaged by fire under a ground floor slab


openaccess, Vol. 616 (12) 2023 / piątek, 22 grudnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.12.15

Krause Paweł, Pokorska-Silva Iwona, Szydlak Damian. 2023. Analysis of solutions for thermal insulation damaged by fire under a ground floor slab. Volume 616. Issue 12. Pages 73-77. Article in PDF file

Accepted for publication: 06.11.2023 r.

The article presents an analysis of the thermal protection condition of the ground floor slab. The case of a single-family building in which the thermal insulation layer placed under the foundation slab was partially damaged as a result of a fire was described. The distribution of temperature and the distribution of heat flux were assessed in selected variants of damage repair and thermal insulation reconstruction.The most advantageous variant is presented due to the nature of the building's structural and material solutions and from the point of view of the building's thermal protection.
 1. Karolak D. Ocena stanu technicznego i wzmocnienie konstrukcji dwóch budynków po pożarze w garażu podziemnym. Przegląd Budowlany. 2021; 1: 18 – 25.
 2. Biegus A. Awaria stalowego dachu hali produkcyjno- magazynowej spowodowana pożarem. Inżynieria i Budownictwo. 2014; 3: 133 – 137.
 3. Kuti R, Zólyomi G, László G, Hajdu C, Környei L, Hajdu F. Examination of effects of indoor fires on building structures and people. Heliyon. 2023; 9.
 4.  Bogdanovičová H. Ocieplenie styropianem: ocieplamy materiałem palnym. Zdrowo mieszkać. 2023.
 5. Wieczorek M, Niziurska M, Borkowicz K. Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji na podstawie badań w dużej skali. Izolacje. 2019; 9: 87 – 89.
 6.  LiY, Wang Z, HuangX. An exploration of equivalent scenarios for building facade fire standard tests. Journal of Building Engineering. 2022; 52.
 7.  Hyjek M. Pożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi. Materiały Budowlane. 2021; 1: 30 – 32.
 8.  Wesołowska M, Szczepaniak P. Kształtowanie węzła połączenia z gruntem w systemowym budynku niskoenergetycznym. Materiały Budowlane. 2015; 5: 88 – 90.
 9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami.
 10.  PN-EN ISO 13370:2017. Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania.
 11.  Pogorzelski JA. Uproszczone obliczanie strat ciepła z budynku przez grunt zgodne z PN-EN ISO 13370: Prace Instytutu Techniki Budowlanej. Kwartalnik. 2006; 2 (138).
 12.  Pawłowski K. Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem. Izolacje. 2022; 10.
 13.  Pawłowski K. Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym Dachy, stropodachy, podłogi, stropy. Grupa Medium, Warszawa 2018.
 14.  Krause P, Szydlak D. Ekspertyza techniczna budynku uszkodzonego w wyniku pożaru. Grupa Stekra, Mikołów 2022.
 15.  PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej – Przepływy ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe.
 16. Pokorska-Silva I, Kadela M, Orlik-Kożdoń B, Fedorowicz L. Calculation of building heat losses through slab-on-ground structures based on soil temperature measured in situ. Energies. 2022; 15 (1), 114.
 17.  Ickiewicz I. Wpływ ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w gruncie w otoczeniu budynku. Izolacje. 2018; 4.
 18.  PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania.
dr hab. inż. Paweł Krause, prof PŚ, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-8398-1961
dr inż. Iwona Pokorska-Silva, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-0895-6587
mgr inż. Damian Szydlak, Zakład Ekspertyz Budowlanych STEKRA Sp. z o.o.

dr hab. inż. Paweł Krause, prof PŚ, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-8398-1961

 pawel.krause@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.12.15

Article in PDF file